FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

14/11/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 21/2023/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH

Hiệu lực 01/01/2024

30/06/2021

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2905/QĐ-BNN-TCLN Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021   QUYẾT ĐỊNH CÔNG

Hiệu lực 30/06/2021

10/05/2021

TỔNG CỤC HẢI QUAN - V/v nộp bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu

Hiệu lực 10/05/2021

28/01/2021

Tổng cục Lâm Nghiệp - Về việc Thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP

Hiệu lực 28/01/2021

05/01/2021

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP - V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP

Hiệu lực 05/01/2021

27/11/2020

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC LOẠI GỖ ĐÃ NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM VÀ DANH SÁCH VÙNG ĐỊA LÝ TÍCH CỰC XUẤT KHẨU GỖ VÀO VIỆT NAM

Hiệu lực 27/11/2020

27/11/2020

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - V/v thực hiện hồ sơ gỗ nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP

Hiệu lực 27/11/2020

24/11/2020

TỔNG CỤC HẢI QUAN - V/v thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP

Hiệu lực 24/11/2020

06/11/2020

TỔNG CỤC HẢI QUAN - V/v thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP

Hiệu lực 06/11/2020

01/09/2020

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Số: 102/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020 Ngày ban hành: 01/09/2020 – Ngày hiệu lực: 30/10/2020 Tải

Hiệu lực 30/10/2020

01/09/2020

CHÍNH PHỦ - QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BẢO ĐẢM GỖ HỢP PHÁP VIỆT NAM

Hiệu lực 30/10/2020

27/11/2019

CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM - VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ THUỘC PHỤ LỤC CÔNG ƯỚC VỀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP (CITES)

Hiệu lực 27/11/2019

28/01/2019

CỤC KIỂM LÂM - V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT

Hiệu lực 28/01/2019

25/01/2019

Tổng cục Lâm nghiệp - V/v phúc đáp văn bản số 351/TCHQ-GSQL ngày 15/01/2019 của Tổng cục Hải quan

Hiệu lực 25/01/2019

21/01/2019

CHÍNH PHỦ - VỀ QUẢN LÝ THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM VÀ THỰC THI CÔNG ƯỚC VỀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP

Hiệu lực 10/03/2019

16/11/2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, TRUY XUẤT NGUỒN GỐC LÂM SẢN

Hiệu lực 01/01/2019

16/11/2017

QUỐC HỘI - LUẬT LÂM NGHIỆP

Hiệu lực 01/01/2019

TOP
error: Content is protected !!