FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

22/07/2015

TCVN 8910:2020 THAN THƯƠNG PHẨM – YÊU CẦU KỸ THUẬT Commercial coal – Specifications Lời nói đầu TCVN 8910:2020 thay thế TCVN 8910:2015. TCVN 8910:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC27 Nhiên liệu khoáng rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Hiệu lực

TOP
error: Content is protected !!