FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

31/05/2023

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 33/2023/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ

Hiệu lực 15/07/2023

01/06/2022

Ban hành Quy tắc cụ thể mặt hàng (HS 2017) theo Hiệp định VKFTA

Hiệu lực 01/08/2022

TOP
error: Content is protected !!