FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

28/12/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỤC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT XUẤT KHẨU

Hiệu lực 22/02/2019

17/06/2010

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM 2010 SỐ 55/2010/QH12

Hiệu lực 01/07/2011

05/04/2018

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 05/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THỰC PHẨM,

Hiệu lực 21/05/2018

12/01/2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI CÁCH MÔ HÌNH KIỂM TRA CHẤT

Hiệu lực 12/01/2021

TOP
error: Content is protected !!