FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

15/08/2018

QUYẾT ĐỊNH 2284/QĐ-BKHCN 2018 CÔNG BỐ BẢNG MÃ HS PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 PHẢI PHÊ DUYỆT MẪU

Hiệu lực 15/08/2018

30/12/2022

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2711/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ

Hiệu lực 30/12/2022

30/12/2019

QCVN 3:2019/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM National technical regulation on safety of toys Lời nói đầu QCVN 3:2019/BKHCN thay thế cho QCVN 3:2009/BKHCN. QCVN 3:2019/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật

Hiệu lực 31/12/2019

22/07/2015

TCVN 8910:2020 THAN THƯƠNG PHẨM – YÊU CẦU KỸ THUẬT Commercial coal – Specifications Lời nói đầu TCVN 8910:2020 thay thế TCVN 8910:2015. TCVN 8910:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC27 Nhiên liệu khoáng rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Hiệu lực

10/07/2019

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 07/VBHN-BKHCN Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019   THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY

Hiệu lực 10/07/2019

27/09/2017

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2421/TĐC-HCHQ V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư

Hiệu lực 27/09/2017

20/03/2009

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———— Số: 01/2009/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH

Hiệu lực 04/05/2009

18/12/2019

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3810/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC

Hiệu lực 18/12/2019

25/09/2019

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2019/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019   THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ

Hiệu lực 31/12/2019

30/09/2019

THÔNG TƯ 09/2019/TT-BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH

Hiệu lực 31/12/2019

09/07/2019

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2017/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Hiệu lực 01/09/2019

16/07/2019

Bộ Khoa hoc và Công nghệ - V/v giải đáp vướng mắc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Hiệu lực 16/07/2019

16/06/2017

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2012/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hiệu lực 01/10/2017

31/03/2017

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 28/2012/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Hiệu lực 15/05/2017

12/12/2012

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Hiệu lực 27/01/2013

12/12/2012

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hiệu lực 27/01/2013

12/04/2013

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 21/2011/TT-BKHCN , THÔNG TƯ SỐ 10/2012/TT-BKHCN VÀ THÔNG TƯ SỐ 11/2012/TT-BKHCN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hiệu lực 01/06/2013

12/04/2012

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ GIA DỤNG VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ”

Hiệu lực 01/06/2012

28/08/2017

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hiệu lực 28/08/2017

18/12/2018

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2017/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Hiệu lực 15/02/2019

08/12/2017

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hiệu lực 08/12/2017

01/07/2018

Bộ Khoa học và Công nghệ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/2018/TT-BKHCN NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG”

Hiệu lực 15/12/2018

15/05/2018

Bộ Khoa học và Công nghệ - BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG”

Hiệu lực 30/07/2018

TOP
error: Content is protected !!