FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

23/11/2017

Bộ Tài chính - Ban hành quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế

Hiệu lực 23/11/2017

17/08/2017

Bộ Tài chính - V/v miễn thuế hàng hóa NK thuộc tờ khai trước ngày 01/9/2016 theo điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ

Hiệu lực 17/08/2017

31/08/2016

Bộ Tài chính - V/v triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế XK, thuế NK

Hiệu lực 31/08/2016

01/09/2016

Chính phủ - QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Hiệu lực 01/09/2016

26/06/2019

CHÍNH PHỦ - BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU ƯU ĐÃI, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2022

Hiệu lực 26/06/2019

25/06/2019

Tổng cục Hải quan - V/v miễn thuế nhập khẩu

Hiệu lực 25/06/2019

21/03/2019

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC - VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Hiệu lực 21/03/2019

06/04/2016

Quốc hội - THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Hiệu lực 01/01/2006

24/05/2019

Cục thuế xuất nhập khẩu - V/v xử lý thuế hàng nhập khẩu

Hiệu lực 24/05/2019

03/04/2019

Tổng cục Hải quan - V/v thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Hiệu lực 03/04/2019

12/04/2019

Tổng Cục Hải quan - V/v triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc

Hiệu lực 12/04/2019

14/11/2017

Tổng cục Hải quan - V/v hoàn trả tiền thuế đối với một số mặt hàng thép hình chữ H được loại trừ nộp thuế CBPG tạm thời trong vụ việc AD03

Hiệu lực 14/11/2017

28/06/2018

Tổng cục hải quan - BAN HÀNH QUY TRÌNH MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 13/07/2018

28/06/2018

Tổng cục Hải quan - BAN HÀNH QUY TRÌNH MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 13/07/2018

14/02/2019

Bộ Tài chính - V/v: Thuế BVMT đối với dầu gốc

Hiệu lực 14/02/2019

10/03/2015

Quốc Hội - Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi trường

Hiệu lực 01/05/2016

15/11/2018

BỘ TÀI CHÍNH - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 5 THÔNG TƯ SỐ 152/2011/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiệu lực 01/01/2019

02/04/2015

BỘ TÀI CHÍNH - V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 888A/2015/UBTVQH13

Hiệu lực 02/04/2015

14/07/2011

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI - VỀ BIỂU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiệu lực 01/01/2012

13/10/2016

TỔNG CỤC HẢI QUAN - CÔNG VĂN VỀ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG DẦU NHẬP KHẨU

Hiệu lực 13/10/2016

14/07/2014

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiệu lực 14/07/2014

28/09/2012

BỘ TÀI CHÍNH - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 152/2011/TT-BTC NGÀY 11/11/2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08/08/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiệu lực 15/11/2012

11/11/2011

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiệu lực 01/01/2012

08/08/2011

CHÍNH PHỦ - QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiệu lực 01/01/2012

14/11/2017

Tổng cục Hải quan - V/v hoàn trả tiền thuế đối với một số mặt hàng thép hình chữ H được loại trừ nộp thuế CBPG tạm thời trong vụ việc AD03

Hiệu lực 14/11/2017

03/04/2019

Bộ Tài chính - BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 134/2014/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MÁY MÓC, THIẾT BỊ NHẬP KHẨU ĐỂ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Hiệu lực 20/05/2019

11/04/2018

Tổng cục Thuế - V/v thuế GTGT

Hiệu lực 11/04/2018

16/03/2018

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2017/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 78/2014/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, THÔNG TƯ SỐ 111/2013/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Hiệu lực 01/05/2018

15/12/2017

CHÍNH PHỦ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ

Hiệu lực 01/02/2018

12/08/2016

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC THÔNG TƯ VỀ THUẾ

Hiệu lực 01/07/2016

27/02/2015

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ QUẢN LÝ THUẾ TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 2 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Hiệu lực 27/02/2015

12/02/2015

CHÍNH PHỦ - NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ

Hiệu lực 12/02/2015

31/12/2013

BỘ TÀI CHÍNH - THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Hiệu lực 01/01/2014

18/12/2013

CHÍNH PHỦ - QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Hiệu lực 01/01/2014

28/04/2016

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI - THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Hiệu lực 28/04/2016

01/02/2019

CHÍNH PHỦ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2015/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Hiệu lực 20/03/2019

24/11/2015

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2015/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Hiệu lực 01/01/2016

28/10/2015

CHÍNH PHỦ - QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Hiệu lực 01/01/2016

26/11/2014

QUỐC HỘI - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Hiệu lực 01/01/2016

14/11/2008

QUỐC HỘI - THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Hiệu lực 01/04/2009

01/03/2019

Tổng cục Hải quan - V/v triển khai thông tư 136/2018/TT-BTC

Hiệu lực 01/03/2019

20/11/2017

Tổng cục Hải quan - V/v thực hiện Luật Thuế XK, thuế NK, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Hiệu lực 20/11/2017

28/06/2018

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, ÁP DỤNG MỨC THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

Hiệu lực 28/06/2018

TOP