FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

06/03/2023

Công văn 1154/BCT-CN năm 2023 về đánh giá tác động của việc không áp dụng quy định về mức độ rời rạc đối với linh kiện ô tô nhập khẩu do Bộ Công Thương ban hành

Hiệu lực 06/03/2023

10/10/2022

Thông báo 257/TB-BCT năm 2022 về in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường do Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 10/10/2022

26/09/2022

Công văn 5729/BCT-XNK năm 2022 bãi bỏ thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán tại cửa hàng miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 26/09/2022

19/05/2022

Công văn 2686/BCT-AP năm 2022 về phối hợp triển khai biện pháp nâng cao hiệu suất thông quan tại cửa khẩu biên giới phía Bắc thời gian tới do Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 19/05/2022

23/12/2021

CÔNG VĂN 8297/BCT-XNK NĂM 2021 VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU, THÔNG QUAN HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI PHÍA BẮC DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 23/12/2021

24/11/2021

CÔNG VĂN 7458/BCT-XNK NĂM 2021 VỀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU CHÍNH NGẠCH QUA CÁC CỬA KHẨU QUỐC TẾ, CỬA KHẨU CHÍNH DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 24/11/2021

25/11/2021

CÔNG VĂN 7487/BCT-XNK NĂM 2021 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 107/2018/NĐ-CP VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 25/11/2021

25/11/2021

CÔNG VĂN 800/XNK-XXHH NĂM 2021 Cấp C/O mẫu D có con dấu và chữ ký điện tử

Hiệu lực 25/11/2021

11/06/2021

THÔNG TƯ 02/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 27/06/2021

18/01/2023

Quyết định 84/QĐ-BCT năm 2023 về kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn từ Đại Hàn Dân Quốc và Trung Hoa (mã vụ việc: NR02.AD04) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 03/03/2023

12/07/2022

Quyết định 1377/QĐ-BCT năm 2022 về gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Hoa (Vụ việc ER01.AD03) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 12/07/2022

13/05/2022

Quyết định 928/QĐ-BCT năm 2022 về đính chính Quyết định 2302/QĐ-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 13/05/2022

23/11/2021

QUYẾT ĐỊNH 2644/QĐ-BCT NĂM 2021 VỀ ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SORBITOL CÓ XUẤT XỨ TỪ ẤN ĐỘ, IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ TRUNG HOA DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 23/11/2021

13/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 2302/QĐ-BCT NĂM 2021 VỀ ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỢI DÀI LÀM TỪ POLYESTER CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, CỘNG HÒA ẤN ĐỘ, CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ MA-LAI-XI-A DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 16/10/2021

01/09/2021

QUYẾT ĐỊNH 2091/QĐ-BCT NĂM 2021 VỀ ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BÀN, GHẾ CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VÀ MA-LAI-XI-A DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 01/09/2021

31/08/2021

QUYẾT ĐỊNH 2080/QĐ-BCT NĂM 2021 VỀ ÁP DỤNG CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỢI DÀI LÀM TỪ POLYESTER CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, CỘNG HÒA ẤN ĐỘ, CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ MA-LAI-XI-A DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 03/09/2021

01/06/2022

Ban hành Quy tắc cụ thể mặt hàng (HS 2017) theo Hiệp định VKFTA

Hiệu lực 01/08/2022

04/03/2014

Hotline: 08 8611 5726, tư vấn HS, thuế, thủ tục nhập khẩu, vận chuyển quốc tế nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí - Công ty HP Toàn Cầu

Hiệu lực 04/03/2014

30/07/2019

Bộ Công Thương - QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Hiệu lực 12/09/2019

14/08/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 19/2020/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC THÔNG

Hiệu lực 27/09/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 31/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC

Hiệu lực 01/01/2014

Phụ lục II

Hiệu lực 01/10/2015

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 26/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC

Hiệu lực 29/10/2018

24/08/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2250/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG

Hiệu lực 24/08/2020

24/04/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 10/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023 THÔNG TƯ BỔ SUNG DANH MỤC CHI TIẾT THEO MÃ

Hiệu lực 24/04/2023

THÔNG TƯ 41/2019/TT-BCT BỔ SUNG DANH MỤC CHI TIẾT THEO MÃ SỐ HS CỦA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 29/01/2020

21/12/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG - VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA VIỆC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, QUY CHUẨN KỸ THUẬT, AN TOÀN THỰC PHẨM TRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 01/01/2018

22/02/2018

Bộ Công thương - VĂN BẢN HỢP NHẤT 13/VBHN-BCT NĂM 2018 VỀ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 22/02/2018

28/12/2017

Bộ Công thương - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MÃ SỐ HS TRONG DANH MỤC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 29/2016/TT-BCT NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 01/01/2018

13/12/2016

Bộ Công thương - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 41/2015/TT-BCT NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 01/02/2017

24/11/2015

Bộ Công thương - QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 01/01/2016

01/10/2018

THÔNG TƯ 30/2018/TT-BCT HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 107/2018/NĐ-CP VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 15/11/2018

26/03/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG - VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI THIỆN CHỈ SỐ HIỆU QUẢ LOGISTICS CỦA VIỆT NAM

Hiệu lực 26/03/2019

15/06/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG - QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2018/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

Hiệu lực 15/06/2018

19/12/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 47/2011/TTLT-BCT- BTNMT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU VÀ TẠM NHẬP - TÁI XUẤT CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô-DÔN THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH THƯ MONTREAL VỀ CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô-DÔN

Hiệu lực 04/02/2019

06/04/2021

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1182/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC

Hiệu lực 06/04/2021

05/07/2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 12/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ

Hiệu lực 20/08/2016

21/12/2012

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 41/2012/TT-BCT Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU KHOÁNG

Hiệu lực 04/02/2013

24/10/2014

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ

Hiệu lực 01/11/2014

15/11/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 27/2019/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC PHẾ LIỆU TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM

Hiệu lực 01/01/2020

31/07/2019

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM THỦ TỤC, DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG (KÈM THEO MÃ HS) THỰC HIỆN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG GIAI ĐOẠN NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2021

Hiệu lực 31/07/2019

29/03/2019

Bộ Công thương - VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG (KÈM THEO MÃ HS) ĐÃ ĐƯỢC CẮT GIẢM KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 29/03/2019

01/10/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG - QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 15/02/2019

08/12/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ THÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH XĂNG DẦU, KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 01/01/2018

30/12/2011

BỘ CÔNG THƯƠNG - QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 15/02/2012

20/08/2019

Tải và xem đầy đủ văn bản tại đây:  1775-sct-qldthtqt.signed Sở Công Thương TP Hải Phòng vừa có văn bản thông báo UBND các quận, huyện và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn về những thay đổi về chính

Hiệu lực 20/08/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 26/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC

Hiệu lực 29/10/2018

31/03/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2023/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

Hiệu lực 16/05/2023

20/02/2023

Thông tư 04/2023/TT-BCT quy định về áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu trong giai đoạn 2023-2027 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 20/02/2023

23/12/2022

Thông tư 37/2022/TT-BCT về quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 01/03/2023

18/02/2022

Thông tư 05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Hiệu lực 04/04/2022

15/12/2021

THÔNG TƯ 23/2021/TT-BCT NGÀY 15/12/2021 QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC CHỦNG LOẠI, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHOÁNG SẢN XUẤT KHẨU DO BỘ CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ

Hiệu lực 01/02/2022

16/12/2021

THÔNG TƯ 24/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI MẶT HÀNG MUỐI, TRỨNG GIA CẦM VÀ THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU NĂM 2022 DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 01/02/2022

10/12/2021

THÔNG TƯ 21/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ CỬA KHẨU NHẬP KHẨU Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 16 CHỖ NGỒI DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 24/01/2022

28/12/2017

THÔNG TƯ 32/2017/TT-BCT VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT HÓA CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH 113/2017/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT HÓA CHẤT DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 28/12/2017

29/10/2021

THÔNG TƯ 14/2021/TT-BCT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 15/12/2021

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 31/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC

Hiệu lực 01/01/2014

15/08/2018

THÔNG TƯ 41/2019/TT-BCT BỔ SUNG DANH MỤC CHI TIẾT THEO MÃ SỐ HS CỦA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 01/10/2018

26/12/2018

Bộ Công thương - Quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

Hiệu lực 19/02/2019

26/12/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG - QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2019

Hiệu lực 19/02/2019

29/11/2017

Bộ công thương - Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018

Hiệu lực 01/01/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 31/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC

Hiệu lực 01/01/2014

06/07/2021

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1719/QĐ–BCT Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2021   QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI

Hiệu lực 13/07/2021

22/07/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1933/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ

Hiệu lực 23/07/2020

24/10/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 3198/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP

Hiệu lực 24/10/2019

Thông tư 36/2019/TT-BCT Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Tải thông tư tại đây 36.2019.TT-BCT   Số hiệu: 36/2019/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban

Hiệu lực 15/01/2020

Phụ lục II

Hiệu lực 01/10/2015

14/11/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 21/2023/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH

Hiệu lực 01/01/2024

Phụ lục II

Hiệu lực 01/10/2015

23/06/2009

BỘ CÔNG THƯƠNG – BỘ TÀI CHÍNH —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————- Số: 14/2009/TTLT-BCT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2009   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hiệu lực 07/08/2009

20/05/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG - VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG (KÈM THEO MÃ HS) THỰC HIỆN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệu lực 20/05/2019

20/11/2019

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC CỦA THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH CÁC NƯỚC/VÙNG LÃNH THỔ ĐƯỢC MIỄN TRỪ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ CHÍNH THỨC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4086/QĐ-BCT NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ KẾT QUẢ RÀ SOÁT GIỮA KỲ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ

Hiệu lực 20/11/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 31/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC

Hiệu lực 01/01/2014

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 26/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC

Hiệu lực 29/10/2018

01/06/2022

Quy định về thời điểm dừng cấp C/O mẫu D cũ

Hiệu lực 16/07/2022

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 31/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC

Hiệu lực 01/01/2014

Phụ lục II

Hiệu lực 01/10/2015

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 26/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC

Hiệu lực 29/10/2018

30/10/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018 Ngày ban hành: 30/10/2018 – Ngày hiệu lực: 14/12/2018

Hiệu lực 14/12/2018

23/08/2021

CHỈ THỊ 10/CT-BCT NĂM 2021 VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU MẶT HÀNG ĐỂ HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 23/08/2021

TOP
error: Content is protected !!