FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

26/04/2023

Công văn 4383/QLD-MP năm 2023 về ủy quyền nhập khẩu của tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường do Cục Quản lý Dược ban hành

Hiệu lực 26/04/2023

02/08/2022

Công văn 4090 /BYT-TB-CT hướng dẫn áp dụng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 76 của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và việc tạm nhập, tái xuất trang thiết bị y tế.

Hiệu lực 02/08/2022

04/10/2021

CÔNG VĂN 8345/BYT-TTRB NĂM 2021 VỀ TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VIỆC NHẬP KHẨU, KINH DOANH, MUA SẮM CÁC LOẠI TEST KIT XÉT NGHIỆM NHANH VÀ XÉT NGHIỆM RT-PCR DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Hiệu lực 04/10/2021

03/03/2023

CHÍNH PHỦ - NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2021/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 03/03/2023

16/11/2021

BỘ Y TẾ - THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2021/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 01/01/2022

08/11/2021

Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Hiệu lực 01/01/2022

18/08/2021

Tổng cục Hải quan - V/v thuế giá trị gia tăng

Hiệu lực 18/08/2021

10/08/2021

TỔNG CỤC HẢI QUAN - V/v Thuế giá trị gia tăng

Hiệu lực 10/08/2021

11/06/2021

BỘ TÀI CHÍNH - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 11 ĐIỀU 10 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)

Hiệu lực 01/08/2021

29/01/2021

BỘ Y TẾ - V/v hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế

Hiệu lực

07/12/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG - QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT MẶT HÀNG KHẨU TRANG Y TẾ, GĂNG TAY Ý TẾ VÀ BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Hiệu lực 22/01/2021

16/06/2020

Tổng cục Hải quan - V/v thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế

Hiệu lực 16/06/2020

22/05/2020

Tổng cục Hải quan - V/v thuế GTGT đối với trang thiết bị Y tế

Hiệu lực 22/05/2020

28/11/2018

BỘ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 279/2016/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Hiệu lực 15/01/2019

11/05/2023

BỘ Y TẾ - THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 19/2021/TT-BYT NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2021/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 11/05/2023

01/08/2022

Thông tư 05/2022/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP

Hiệu lực 01/08/2022

16/09/2021

THÔNG TƯ 13/2021/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ CẤP SỐ LƯU HÀNH, NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Hiệu lực 16/09/2021

19/08/2021

THÔNG TƯ 11/2021/TT-BYT HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Hiệu lực 19/08/2021

31/12/2020

Thông tư Số: 29/2020/TT-BYT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH

Hiệu lực 15/02/2021

TOP
error: Content is protected !!