FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 13798/TCHQ-GSQL
V/v ghi nhãn hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện quy định Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính Phủ về nhãn hàng hóa và hướng dẫn tại Thông tư 09/2007/TT-BKHCN ngày 6/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Hải quan địa phương và doanh nghiệp liên quan đến ghi nhãn xuất xứ trên hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc ghi nhãn đối với hàng hóa xuất khẩu thực hiện theo thỏa thuận của tổ chức, cá nhân nước ngoài với doanh nghiệp xuất khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 89 nêu trên. Doanh nghiệp xuất khẩu tự chịu trách nhiệm trong trường hợp có xảy ra tranh chấp hoặc khiếu kiện của phía nước ngoài. Khi làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan căn cứ vào thông tin khai trên tờ khai hải quan và thực tế hàng hóa (đối với hàng hóa phải kiểm tra thực tế) để quyết định thông quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (thay trả lời);
– Cty CPSXKD XNK Bình Thạnh (để biết);
– (Đ/c:Tầng 1, GiLiMex, 24C Phan Đăng Lưu, P6, Bình Thạnh, TP, Hồ Chí Minh)
– Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

30/05/2019

Tổng cục Hải quan - V/v áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép

Hiệu lực 30/05/2019

20/04/2019

Tổng cục Hải quan - V/v địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa

Hiệu lực 23/04/2019

09/04/2019

Tổng cục Hải quan - V/v khai báo tờ khai tái xuất

Hiệu lực 09/04/2019

TOP
error: Content is protected !!