FORGOT YOUR DETAILS?

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 2072/TCHQ-GSQL
V/v khai báo tờ khai tái xuất

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 306/HQLC-NV ngày 25/02/2019 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai báo cáo vướng mắc khai báo tờ khai tái xuất mặt hàng quặng sắt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 39 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 quy định kinh doanh tạm nhập tái xuất là việc thương nhân mua hàng hóa từ một nước đưa vào lãnh thổ Việt Nam hoặc từ khu vực hải quan riêng đưa vào nội địa và bán chính hàng hóa đó sang nước, khu vực hải quan riêng khác.

Đồng thời, theo thiết kế của Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, đối với các tờ khai tạm nhập đã khai báo mã số HS là 8 số, thì khi đăng ký tờ khai tái xuất, doanh nghiệp bắt buộc phải khai báo mã số HS trùng khớp với mã số HS tại tờ khai tạm nhập. Việc này để đảm bảo Hệ thống có thể tự động theo dõi, trừ lùi số lượng hàng hóa đã khai báo ở tờ khai tạm nhập.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc hướng dẫn doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục tái xuất khai báo mã số hàng hóa đúng với mã số hàng đã khai báo tại tờ khai tạm nhập.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ 
TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

30/05/2019

Tổng cục Hải quan - V/v áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép

Hiệu lực 30/05/2019

20/04/2019

Tổng cục Hải quan - V/v địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa

Hiệu lực 23/04/2019

20/05/2019

Tổng cục Hải quan - V/v tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên nhãn hàng hóa thể hiện “Made in VietNam”

Hiệu lực 20/05/2019

TOP
error: Content is protected !!