FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 2345/TCHQ-GSQL
V/v địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 2188/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2018 về việc tăng cường các giải pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu chất thải và chống buôn lậu, gian lận thương mại trong nhập khẩu phế liệu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị về địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa như sau:

1. Trường hợp địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan chưa có địa điểm kiểm tra tập trung, doanh nghiệp được lựa chọn địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tại trụ sở Chi cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất, nhà máy (không được đưa về cơ sở sản xuất, nhà máy để kiểm tra) hoặc cửa khẩu nhập.

2. Việc kiểm tra thực tế hàng hóa tại trụ sở Chi cục Hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất phải được thực hiện tại địa điểm kiểm tra trong khuôn viên trụ sở Chi cục Hải quan, đảm bảo đủ diện tích để lưu giữ hàng hóa kiểm tra, có đủ các trang thiết bị phục vụ việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trư
ng Vũ Thị Mai (để b/c);
– TCT Nguyễn Văn 
Cẩn (để báo cáo);
– Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
– Các Vụ, Cục: GSQL, KĐHQ, ĐTCBL,
 QLRR, TT-KT, Pháp chế, KTSTQ, CNTT&TKHQ, VPTC (đ t/h);
– Lưu: VT, GSQL (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ 
TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

30/05/2019

Tổng cục Hải quan - V/v áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép

Hiệu lực 30/05/2019

09/04/2019

Tổng cục Hải quan - V/v khai báo tờ khai tái xuất

Hiệu lực 09/04/2019

20/05/2019

Tổng cục Hải quan - V/v tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên nhãn hàng hóa thể hiện “Made in VietNam”

Hiệu lực 20/05/2019

TOP
error: Content is protected !!