FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3518/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phm thép

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Daeho Special Steel Vina.
(Khu Công nghiệp Đại An, Phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số DH-19028 của Công ty TNHH Daeho Việt Nam đối với việc mở rộng áp thuế tự vệ đối với thép chất lượng cao phục vụ sản xuất công nghiệp. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thời gian qua Bộ Công Thương đã ban hành một số Quyết định liên quan đến việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với các sản phẩm phôi thép và thép dài bao gồm Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 và Quyết định số 538/QĐ-BCT ngày 09/02/2018.

Tiếp đó, ngày 26/7/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2622/QĐ-BCT khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế tự vệ đối với các sản phẩm thép nhập khẩu có 07 mã HS: 7213.91.90, 7213.99.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00, 9839.20.00. Bộ Công Thương đánh giá các sản phẩm thép thuộc 07 mã HS trên khác biệt không đáng kể so với hàng hóa đang bị áp dụng biện pháp tự vệ, và có lượng nhập khẩu gia tăng đáng kể từ khi Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành các Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ nêu trên. Qua đó, Bộ Công Thương đánh giá có du hiệu cho thy có sự giảm hiệu quả của biện pháp phòng vệ thương mại đang có hiệu lực và có dấu hiệu về hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Ngày 13/5/2019 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM). Theo đó áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm thép cuộn, thép dây có 05 mã HS: 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 nhập khẩu vào Việt Nam các nước/vùng lãnh thổ khác nhau. Biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung (thuế PVTM) với mức thuế là 10,9% kể từ khi Quyết định áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây có hiệu lực đến hết ngày 21 tháng 3 năm 2020 (nếu biện pháp tự vệ ban đầu không gia hạn). Cơ quan điều tra kết luận thép cuộn, thép dây bị điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM là hàng hóa tương tự và cạnh tranh trực tiếp với thép cuộn, thép dây được sản xuất trong nước. Tuy nhiên xác định trong số hàng hóa nhập khẩu bị điều tra lẩn tránh biện pháp PVTM có một số sản phẩm hiện nay trong nước chưa sản xuất được (bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại thép kết cấu chất lượng cao, thép cán kéo phục vụ công nghiệp phụ trợ, công nghiệp ô-tô, xe máy) và do đó cần được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM.

Trường hợp Công ty cho rằng hàng hóa nhập khẩu của mình thuộc đối tượng được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM thì đề nghị nghiên cứu và thực hiện theo nội dung tại Mục 2 của Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1230/QĐ-BCT và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông báo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
– Bộ Công Thương (để p/hợp);
– TT. Vũ Thị Mai (để b/cáo);
– P.TCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
– Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

20/04/2019

Tổng cục Hải quan - V/v địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa

Hiệu lực 23/04/2019

09/04/2019

Tổng cục Hải quan - V/v khai báo tờ khai tái xuất

Hiệu lực 09/04/2019

20/05/2019

Tổng cục Hải quan - V/v tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên nhãn hàng hóa thể hiện “Made in VietNam”

Hiệu lực 20/05/2019

TOP
error: Content is protected !!