FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 758/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan đối với hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Việt Center.
(300A Trần Hưng Đạo, P. Nam Kỳ, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình)

Trả lời công văn số 02-2018/VCT ngày 05/01/2019 của Công ty CP Việt Center về việc vướng mắc thủ tục đối với hoạt động nhận gia công cho thương nhân nước ngoài, Cục GSQL về hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc nhập khẩu quặng Barite qua cửa khẩu phụ Cà Roòng, tỉnh Quảng Bình để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài thì Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương đã có ý kiến tại công văn số 156/XNK-TMQT ngày 25/02/2018 đính kèm. Do đó, đề nghị Công ty trên cơ sở ý kiến của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương căn cứ quy định tại Luật Thương mại năm 2005, Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14, các văn bản hướng dẫn dưới luật và hồ sơ thực tế để đối chiếu thực hiện.

2. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài

Trường hợp Công ty CP Việt Center nhận gia công cho thương nhân nước ngoài thì Công ty căn cứ quy định tại Điều 51 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14, Điều 59, Điều 60 Luật hải quan số 54/2014/QH13, Điều 38 đến Điều 45 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CPngày 20/4/2018 của Chính phủ, Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Công ty CP Việt Center để biết. Trường hợp có vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn trực tiếp, cụ thể./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình (để ph/h);
– Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

13/05/2019

Cục GSQL về Hải quan - V/v thực hiện các quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC

Hiệu lực 13/05/2019

TOP
error: Content is protected !!