FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8196/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 21/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Thực hiện công văn số 15881/BTC-CST ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường theo đúng Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kể từ ngày 01/01/2021 (Xin gửi kèm Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020).

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng cục Hải quan thông báo để Các cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ CST-BTC (để biết);
– Lưu: VT, TXNK-Dung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

TOP
error: Content is protected !!