FORGOT YOUR DETAILS?

15/02/2019

Bộ Tài chính - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI CÁC PHỤ LỤC CỦA THÔNG TƯ SỐ 65/2017/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Hiệu lực 01/04/2019

27/06/2017

BỘ TÀI CHÍNH -BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Hiệu lực 01/01/2018

27/06/2017

Ministry of Finance - VIETNAM'S NOMENCLATURE OF EXPORTS AND IMPORTS

Hiệu lực 01/01/2018

18/10/2017

Tổng cục Hải quan - V/v ban hành Chú giải bổ sung SEN 2017

Hiệu lực 18/10/2017

21/09/2010

Bộ Tài chính - V/v phân loại hàng hóa theo TT số 49/2010/TT-BTC

Hiệu lực 21/09/2010

TOP
error: Content is protected !!