FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

30/11/2022

Thông tư 72/2022/TT-BTC ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực 01/12/2022

08/06/2022

Thông tư 31/2022/TT-BTC về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Hiệu lực 01/12/2022

15/02/2019

Bộ Tài chính - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI CÁC PHỤ LỤC CỦA THÔNG TƯ SỐ 65/2017/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Hiệu lực 01/04/2019

27/06/2017

BỘ TÀI CHÍNH -BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Hiệu lực 01/01/2018

27/06/2017

Ministry of Finance - VIETNAM'S NOMENCLATURE OF EXPORTS AND IMPORTS

Hiệu lực 01/01/2018

TOP
error: Content is protected !!