FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3621/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU SEAL CONTAINER VÀ SEAL CÁP THÉP HẢI QUAN MỚI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-TCHQ ngày 17/01/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu seal container và seal cáp thép hải quan mới;

Căn cứ Quyết định số 3160/QĐ-TCHQ ngày 22/9/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định về mẫu seal và niêm phong hải quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Tài vụ – Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mẫu seal container và mẫu seal cáp thép hải quan mới làm phương tiện giám sát hải quan, thay thế mẫu seal container và mẫu seal cáp thép hải quan đã ban hành tại Quyết định số 3160/QĐ-TCHQ ngày 22/9/2016. Tiêu chuẩn kỹ thuật của 2 mẫu seal hải quan mới được quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời gian áp dụng 2 mẫu seal mới: từ ngày 01/01/2019. Mu seal container và mẫu seal cáp thép cũ được tiếp tục sử dụng đến khi hết.

Điều 3. Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan Cục trưởng Cục Tài vụ – Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Tài chính (để b/c);
– Tổng cục trưởng (để b/c);
– Trang Website Hải quan;
– Lưu: VT, TVQT (06b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

27/03/2019

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3621/QĐ-TCHQ NGÀY 07/12/2018 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU SEAL CONTAINER VÀ SEAL CÁP THÉP HẢI QUAN MỚI

Hiệu lực 27/03/2019

13/02/2017

Tổng cục Hải quan - V/v xử lý vướng mắc thực hiện Điều 41 Luật HQ năm 2014

Hiệu lực 13/02/2017

23/01/2018

CHÍNH PHỦ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2015/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHẠM VI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN; TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI

Hiệu lực 10/03/2018

TOP
error: Content is protected !!