FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 808/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC SA ĐI QUYT ĐNH S 3621/QĐ-TCHQ NGÀY 07/12/2018 CA TNG CC TRƯNG TNG CC HI QUAN V VIC BAN HÀNH MU SEAL CONTAINER VÀ SEAL CÁP THÉP HI QUAN MI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 3621/QĐ-TCHQ ngày 07/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu seal container và seal cáp thép hải quan mới;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Tài vụ – Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi cụm từ mỗi seal container có 01 số seri gồm 12 ký tự” tại mục 1 Phụ lục kèm theo Quyết định số 3621/QĐ-TCHQ ngày 07/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu seal container và seal cáp thép hải quan mới thành cụm từ mỗi seal container có 01 số seri gồm 13 ký tự”.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3621/QĐ-TCHQ ngày 07/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu seal container và seal cáp thép hải quan mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục trưởng Cục Tài vụ – Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Tài chính (để báo cáo);
– Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Trang Website Hải quan;
– Lưu: VT, TVQT (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

07/12/2018

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU SEAL CONTAINER VÀ SEAL CÁP THÉP HẢI QUAN MỚI

Hiệu lực 07/12/2018

13/02/2017

Tổng cục Hải quan - V/v xử lý vướng mắc thực hiện Điều 41 Luật HQ năm 2014

Hiệu lực 13/02/2017

23/01/2018

CHÍNH PHỦ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2015/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHẠM VI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN; TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI

Hiệu lực 10/03/2018

TOP
error: Content is protected !!