FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

01/06/2016

THÔNG TƯ 10/2016/TT-BNNPTNT DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH, CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM, CÔNG BỐ MÃ HS ĐỐI VỚI THUỐC THÚ Y NHẬP KHẨU ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH

Hiệu lực 16/07/2016

28/12/2017

THÔNG TƯ 32/2017/TT-BCT VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT HÓA CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH 113/2017/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT HÓA CHẤT DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 28/12/2017

28/12/2012

THÔNG TƯ 19/2012/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH LOẠI DI, CỔ VẬT KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NƯỚC NGOÀI DO BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH

Hiệu lực 15/02/2013

29/10/2021

THÔNG TƯ 14/2021/TT-BCT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 15/12/2021

30/09/2021

THÔNG TƯ 82/2021/TT-BTC VỀ GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU TRONG TRƯỜNG HỢP HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ÙN TẮC HOẶC CÓ NGUY CƠ ÙN TẮC TẠI CẢNG BIỂN NƠI THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16/CT-TTG VỀ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực 30/09/2021

16/09/2021

THÔNG TƯ 13/2021/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ CẤP SỐ LƯU HÀNH, NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Hiệu lực 16/09/2021

17/08/2021

THÔNG TƯ 05/2021/TT-BKHĐT VỀ DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG THAY THẾ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG, NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, BÁN THÀNH PHẨM TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC DO BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH

Hiệu lực 02/10/2021

27/08/2021

THÔNG TƯ 74/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 261/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực 12/10/2021

19/08/2021

THÔNG TƯ 11/2021/TT-BYT HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Hiệu lực 19/08/2021

30/03/2021

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 23/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC IN, PHÁT HÀNH, QUẢN

Hiệu lực 15/05/2021

25/01/2021

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 07/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM NỘP CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN

Hiệu lực 11/03/2021

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 31/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC

Hiệu lực 01/01/2014

Phụ lục II

Hiệu lực 01/10/2015

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 26/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC

Hiệu lực 29/10/2018

30/03/2011

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 10/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2011   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ

Hiệu lực 15/05/2011

18/12/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 42/2019/TT-BCT Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ

Hiệu lực 05/02/2020

28/12/2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 36/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO

Hiệu lực 10/02/2017

23/10/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 21/2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỨC GIỚI HẠN

Hiệu lực 01/01/2019

TOP
error: Content is protected !!