FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

18/02/2022

TỔNG CỤC HẢI QUAN - THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP

Hiệu lực

28/01/2022

NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM THUẾ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Hiệu lực 01/02/2022

28/01/2022

CÔNG VĂN 370/TCHQ-TXNK V/v thực hiện nghị định 15/2022/NĐ-CP

Hiệu lực 28/01/2022

11/01/2022

NGHỊ QUYẾT 43/2022/QH15 VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Hiệu lực 11/01/2022

09/08/2019

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5097/TCHQ-TXNKV/v thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2019   Kính gửi:

Hiệu lực 09/08/2019

03/04/2019

Bộ Tài chính - BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 134/2014/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MÁY MÓC, THIẾT BỊ NHẬP KHẨU ĐỂ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Hiệu lực 20/05/2019

11/04/2018

Tổng cục Thuế - V/v thuế GTGT

Hiệu lực 11/04/2018

16/03/2018

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2017/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 78/2014/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, THÔNG TƯ SỐ 111/2013/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Hiệu lực 01/05/2018

15/12/2017

CHÍNH PHỦ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ

Hiệu lực 01/02/2018

12/08/2016

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC THÔNG TƯ VỀ THUẾ

Hiệu lực 01/07/2016

27/02/2015

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ QUẢN LÝ THUẾ TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 2 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Hiệu lực 27/02/2015

12/02/2015

CHÍNH PHỦ - NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ

Hiệu lực 12/02/2015

31/12/2013

BỘ TÀI CHÍNH - THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Hiệu lực 01/01/2014

18/12/2013

CHÍNH PHỦ - QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Hiệu lực 01/01/2014

28/04/2016

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI - THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Hiệu lực 28/04/2016

26/11/2014

QUỐC HỘI - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ

Hiệu lực 01/01/2015

09/06/2013

QUỐC HỘI - LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG SỬA ĐỔI NĂM 2013

Hiệu lực 01/01/2014

03/06/2008

QUỐC HỘI - THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Hiệu lực 01/01/2019

01/07/2016

CHÍNH PHỦ - QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Hiệu lực 01/09/2016

06/04/2016

QUỐC HỘI - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Hiệu lực 01/07/2016

26/06/2014

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 83/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2014 Tải full Thông tư tại đây: 83_2014_TT-BTC_238964 THÔNG TƯ

Hiệu lực 10/08/2014

TOP
error: Content is protected !!