FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

07/09/1994

BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

Hiệu lực 02/02/1995

07/09/1994

GIỮA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HOÀ ẤN ĐỘ VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP

Hiệu lực 02/02/1995

08/03/1997

Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Socialist Republic of Vietnam for the Promotion and Protection of Investments

Hiệu lực 01/12/1999

08/03/1997

VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ ẤN ĐỘ (1997).

Hiệu lực 01/12/1999

TOP
error: Content is protected !!