FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 800/XNK-XXHH
V/v Cấp C/O mẫu D có con dấu và chữ ký điện tử

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi
Nhằm tạo thuận lợi hoạt động xuất khẩu của thương nhân và cài cách thủ tục hành chính trong hoạt động cấp C/O ưu đãi, Bộ Công Thương sẽ triển khai việc cấp C /O mẫu D hoàn toàn theo phương pháp điện tử. Cụ thể:
Từ ngày 01 tháng 12 năm 2021, sau khi CO mẫu D điện tử được ký duyệt trên Hệ thống eCoSys, thương nhân có thể tài về C/O mẫu D đã ký dưới dạng PDF kèm con dấu và chữ ký điện từ của cơ quan, tổ chức cấp C/O và mã phàn hồi nhanh (QR) để xác thực. Thương nhân in C/O mẫu D điện tử này, ký tên và gửi cho người nhập khẩu. Thương nhân không cần đề nghị cấp C/O mẫu D bản giấy tại các cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi.
Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương đề nghị các Phòng Quàn lý Xuất nhập khẩu khu vực, Sở Công Thương thành phố Hài Phòng và các Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (gọi tắt là Ban quản lý) được Bộ Công Thương ủy quyền cấp C/O mẫu D thực hiện một số nội dung sau:
1. Kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp và phê duyệt C/o mẫu D điện tử trên Hệ thống eCoSys, đàm bào thời gian xử lý hồ sơ theo quy định và tạo thuận lợi cho thương nhân.
2. Thông báo cho thương nhân đề nghị cấp C/O mẫu D biết để thực hiện.
3. Kip thời, báo cáO Cục. Xuất nhập khẩu khó khăn. vrớng.mắc phát sinh. (nếu có).
Cục Xuất nhập khẩu thông báo để các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực, Sở Công Thương thành phố Hài Phòng và các Ban quản lý thực hiện./.
Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Trần Quốc Khánh;
– Cục TMĐT;
– Cục trưởng;
– Lưu: VT, XXHH
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thanh Hải

06/03/2023

Công văn 1154/BCT-CN năm 2023 về đánh giá tác động của việc không áp dụng quy định về mức độ rời rạc đối với linh kiện ô tô nhập khẩu do Bộ Công Thương ban hành

Hiệu lực 06/03/2023

10/10/2022

Thông báo 257/TB-BCT năm 2022 về in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường do Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 10/10/2022

26/09/2022

Công văn 5729/BCT-XNK năm 2022 bãi bỏ thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán tại cửa hàng miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 26/09/2022

TOP
error: Content is protected !!