FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

14/03/2023

Quyết định 366/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hiệu lực 14/03/2023

30/12/2022

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 18/2022/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022 Ngày hiệu lực: 15/02/2023 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Hiệu lực 15/02/2023

10/12/2020

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 06/2020/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ

Hiệu lực 15/01/2021

TOP
error: Content is protected !!