FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

08/12/2017

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hiệu lực 08/12/2017

30/12/2022

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 18/2022/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022 Ngày hiệu lực: 15/02/2023 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Hiệu lực 15/02/2023

20/03/2009

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———— Số: 01/2009/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH

Hiệu lực 04/05/2009

18/12/2019

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3810/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC

Hiệu lực 18/12/2019

25/09/2019

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2019/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019   THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ

Hiệu lực 31/12/2019

30/09/2019

THÔNG TƯ 09/2019/TT-BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH

Hiệu lực 31/12/2019

16/06/2017

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2012/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hiệu lực 01/10/2017

31/03/2017

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 28/2012/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Hiệu lực 15/05/2017

12/12/2012

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Hiệu lực 27/01/2013

12/12/2012

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hiệu lực 27/01/2013

12/04/2013

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 21/2011/TT-BKHCN , THÔNG TƯ SỐ 10/2012/TT-BKHCN VÀ THÔNG TƯ SỐ 11/2012/TT-BKHCN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hiệu lực 01/06/2013

12/04/2012

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ GIA DỤNG VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ”

Hiệu lực 01/06/2012

27/09/2017

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2421/TĐC-HCHQ V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư

Hiệu lực 27/09/2017

18/12/2018

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2017/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Hiệu lực 15/02/2019

09/11/2018

Sửa đổi, bổ sung điều kiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn Nghị định 154/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 09/11/2018 đã sửa đổi, bổ sung điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

Hiệu lực 09/11/2018

TOP
error: Content is protected !!