FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

22/09/2021

CÔNG VĂN 10947/BTC-TCHQ NĂM 2021 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 106/NQ-CP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ TÀI TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực 22/09/2021

25/01/2021

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 07/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM NỘP CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN

Hiệu lực 11/03/2021

23/08/2019

THÔNG TƯ 56/2019/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 49/2015/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI, THƯ, GÓI, KIỆN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU GỬI QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH VÀ THÔNG

Hiệu lực 15/10/2019

30/01/2019

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ, QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, CHỐNG THẤT THU TRONG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Hiệu lực 30/01/2019

30/05/2019

Tổng cục Hải quan - V/v Danh mục các mặt hàng chưa tiếp nhận Phân tích, kiểm định

Hiệu lực 30/05/2019

22/05/2020

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 42/2020/TT-BTC  Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN, MẪU CHỨNG

Hiệu lực 06/07/2020

12/08/2019

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5148/TCHQ-TXNKV/v phân loại hàng hóa, thuế nhập khẩu, thuế GTGT, chính sách quản lý đối với máy

Hiệu lực 12/08/2019

27/08/2021

THÔNG TƯ 74/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 261/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực 12/10/2021

30/03/2021

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 23/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC IN, PHÁT HÀNH, QUẢN

Hiệu lực 15/05/2021

25/01/2021

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 07/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM NỘP CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN

Hiệu lực 11/03/2021

09/08/2019

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5097/TCHQ-TXNKV/v thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2019   Kính gửi:

Hiệu lực 09/08/2019

26/06/2014

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 83/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2014   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ

Hiệu lực 10/08/2014

23/06/2009

BỘ CÔNG THƯƠNG – BỘ TÀI CHÍNH —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————- Số: 14/2009/TTLT-BCT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2009   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hiệu lực 07/08/2009

25/01/2021

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 07/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM NỘP CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN

Hiệu lực 11/03/2021

15/11/2019

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN, QUẢN LÝ THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI

Hiệu lực 01/01/2020

25/01/2021

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 07/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM NỘP CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN

Hiệu lực 11/03/2021

25/01/2021

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 07/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM NỘP CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN

Hiệu lực 11/03/2021

TOP
error: Content is protected !!