FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

12/08/2022

Công văn 8042/BTC-TCHQ năm 2022 về sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực 12/08/2022

08/03/2022

Công văn 1150/BCT-KHCN năm 2022 hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 08/03/2022

22/12/2021

CÔNG VĂN 14574/BTC-TCHQ NĂM 2021 VỀ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CỬA KHẨU GIÁP PHÍA TRUNG QUỐC DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực 22/12/2021

22/09/2021

CÔNG VĂN 10947/BTC-TCHQ NĂM 2021 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 106/NQ-CP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ TÀI TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực 22/09/2021

13/09/2022

Quyết định 1855/QĐ-BTC năm 2022 về Kế hoạch Cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực 13/09/2022

13/09/2022

Quyết định 1854/QĐ-BTC năm 2022 phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực 13/09/2022

22/07/2022

Quyết định 1463/QĐ-BTC năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Hiệu lực 01/07/2022

22/07/2022

Quyết định 1462/QĐ-BTC năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Hiệu lực 01/01/2022

22/07/2022

Quyết định 1463/QĐ-BTC năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Hiệu lực 01/07/2022

Quyết định 209/QĐ-BTC năm 2022 về bổ sung danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực

23/08/2019

THÔNG TƯ 56/2019/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 49/2015/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI, THƯ, GÓI, KIỆN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU GỬI QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH VÀ THÔNG

Hiệu lực 15/10/2019

30/01/2019

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ, QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, CHỐNG THẤT THU TRONG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Hiệu lực 30/01/2019

22/05/2020

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 42/2020/TT-BTC  Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN, MẪU CHỨNG

Hiệu lực 06/07/2020

06/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 36/2023/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU,

Hiệu lực 21/07/2023

16/02/2023

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực 16/02/2023

30/12/2022

Thông tư 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực 01/01/2023

26/12/2022

Thông tư 77/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 90/2020/TT-BTC quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực 26/12/2022

27/07/2022

Thông tư 45/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực 10/09/2022

27/07/2022

Thông tư 45/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực 10/09/2022

24/12/2021

THÔNG TƯ 121/2021/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, NỘP CHỨNG TỪ THUỘC HỒ SƠ HẢI QUAN VÀ KIỂM TRA THỰC TẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19 DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực 24/12/2021

30/09/2021

THÔNG TƯ 82/2021/TT-BTC VỀ GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU TRONG TRƯỜNG HỢP HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ÙN TẮC HOẶC CÓ NGUY CƠ ÙN TẮC TẠI CẢNG BIỂN NƠI THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16/CT-TTG VỀ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực 30/09/2021

27/08/2021

THÔNG TƯ 74/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 261/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực 12/10/2021

30/03/2021

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 23/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC IN, PHÁT HÀNH, QUẢN

Hiệu lực 15/05/2021

09/08/2019

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5097/TCHQ-TXNKV/v thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2019   Kính gửi:

Hiệu lực 09/08/2019

26/06/2014

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 83/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2014 Tải full Thông tư tại đây: 83_2014_TT-BTC_238964 THÔNG TƯ

Hiệu lực 10/08/2014

TOP
error: Content is protected !!