FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

08/09/2006

QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTNMT BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ LÀM LẠNH SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH CFC CẤM NHẬP KHẨU DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH

Hiệu lực 07/10/2006

06/05/2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 18/2016/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP

Hiệu lực 01/07/2016

24/01/2013

QUYẾT ĐỊNH 11/2013/QĐ-TTG VỀ CẤM XUẤT, NHẬP KHẨU, MUA BÁN MẪU VẬT ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THUỘC PHỤ LỤC CỦA CÔNG ƯỚC VỀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ ĐỘNG, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Hiệu lực 15/03/2013

31/12/2018

Bộ Quốc phòng - CÔNG BỐ DANH MỤC CỤ THỂ HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2018/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ

Hiệu lực 01/01/2019

TOP
error: Content is protected !!