FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1583/CĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC XUẤT KHẨU ĐIỀU SANG THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ điện:

– Bộ trưởng Bộ Công Thương;

– Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Bộ trưởng Bộ Công an;

– Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

– Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vừa qua, một số báo điện tử (vtv.vn, tuoitre.vn, tienphong.vn…) phản ánh thông tin về việc nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đều có nguy cơ mất hàng trăm triệu USD. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Giao thông vận tải và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương phối hợp với Hiệp hội Điều Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý, hỗ trợ theo thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, phù hợp với quy định của pháp luật trong nước và quốc tế; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các PTTg;
– Hiệp hội Điều Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: NN, V.I, QHQT, TH, TKBT;
– Lưu: VT, KTTH(2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Trần Văn Sơn

TOP
error: Content is protected !!