FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1150/BVTV-KD
V/v quy định đối với nông sản nhập khẩu vào Indonesia.

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) nhận được Thông báo của Cơ quan Kiểm dịch thực vật (KDTV) Indonesia về quy định mới đối với nông sản nhập khẩu vào Indonesia có hiệu lực từ ngày 10/5/2022 (Thông báo kèm theo). Để xuất khẩu nông sản sang Indonesia thuận lợi, không bị gián đoạn, Cục yêu cầu các Chi cục KDTV vùng thông báo cho các doanh nghiệp xuất khẩu biết các nội dung sau:

Kể từ ngày 10/5/2022, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Indonesia bắt buộc phải cập nhập các thông tin cho Cơ quan KDTV Indonesia trước khi lô hàng đến cửa khẩu nhập thông qua hệ thống Thông báo trước (Prior Notice). Nội dung cần cập nhập qua hệ thống gồm:

– Tên và địa chỉ của doanh nghiệp nhập khẩu;

– Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận KDTV xuất khẩu;

– Tên của Phòng thử nghiệm phân tích dư lượng đã đăng ký;

– Số của Giấy chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis) hoặc Giấy chứng nhận Y tế (Health Certificate).

Để cập nhập các thông tin theo yêu cầu của Cơ quan KDTV Indonesia, doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại diện doanh nghiệp truy cập vào hệ thống Thông báo trước theo link: http://karantina.pertania.go.id/, vào mục Layanan Publik (Public Service), tìm Prior Notice (PSAT) hoặc truy cập trực tiếp vào link sau: http://notice.karantina.pertania.go.id/.

Vậy, Cục đề nghị các Chi cục thông báo cho các doanh nghiệp biết và thực hiện theo yêu cầu của Indonesia. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo ngay về Cục để kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Hiệp hội ngành hàng (để phối hợp thực hiện);
– Lưu VT, KDTV

CỤC TRƯỞNG

Hoàng Trung

07/12/2022

Công văn 8249/BNN-TY năm 2022 về tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn trâu, bò vận chuyển, buôn bán trái phép qua biên giới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Hiệu lực 07/12/2022

21/07/2022

Công văn 918/QLCL-CL1 năm 2022 quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Hiệu lực 21/07/2022

19/04/2022

Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248

Hiệu lực 19/04/2022

TOP
error: Content is protected !!