FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1188/XNK-XXHH
V/v Vướng mắc C/O mẫu AJ có ngày khởi hành khác biệt

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH SHISEIDO Việt Nam
(Lô 231-233-235-237, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời công văn s 72/2017/ADM-OUT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Công ty TNHH SHISEIDO Việt Nam về việc vướng mắc C/O mẫu AJ có ngày khởi hành khác biệt, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

Theo Khoản 4, Điều 2, Phụ lục 6 Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 8 tháng 12 năm 2008 về việc Ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mu AJ đ hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản, quy định về việc cấp C/O như sau:

“Các nội dung khác khai trên C/O phù hợp với các chứng từ đã nộp”.

Do đó, 02 C/O mẫu AJ số 170030550176501291 cấp ngày 08/08/2017 và số 170025573172401691 cấp ngày 10/08/2017 kèm theo công văn nêu trên của công ty có ngày xếp hàng lên tàu khác biệt so với ngày trên vận đơn là không phù hợp với quy định tại Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT nêu trên.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCHQ (Cục GSQL về H
Q);
– Cục trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, XXHH
, minhptn.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phan Thị Diệu Hà

27/12/2017

CHÍNH PHỦ - BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN - NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2018 - 2023

Hiệu lực 01/01/2018

05/10/2017

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - Tổng cục Hải quan - V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc

Hiệu lực 05/10/2017

26/09/2017

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - Tổng cục Hải Quan - V/v vướng mắc C/O

Hiệu lực 26/09/2017

TOP
error: Content is protected !!