FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1347/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 1555/HQHP-GSQL ngày 29/1/2019 v/v vướng mắc C/O của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Đối với việc sử dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ: Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hiện chỉ được áp dụng trong khuôn khổ Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), được nội luật hóa tại Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 27/2017/TT-BCT ngày 6/12/2017). Do vậy, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương do thương nhân thuộc đối tượng áp dụng tại các văn bản nêu trên tự phát hành theo quy định. Việc kiểm tra hình thức, nội dung chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 14, 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

2/ Đối với vướng mắc về C/O mẫu EAV: Trường hợp C/O mẫu EAV cấp thay thế mà thời điểm cấp sau thời điểm xuất khẩu thì cần thể hiện cụm từ “Issued Retroactively” theo quy định tại khoản 8 Điều 18 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương.

Đối với thông tin thể hiện tại ô số 3 của C/O: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT nêu trên.

3/ Đối với vướng mắc mã số HS thể hiện trên C/O: Điểm h khoản 6 Điều 15 Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về khác biệt nhỏ trong trường hợp mã số HS trên C/O khác với mã số HS trên tờ khai hải quan nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa và hàng hóa thực tế nhập khẩu phải phù hợp với mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Do đó, nếu khác biệt về mã số HS trên C/O và trên tờ khai dẫn đến nghi ngờ lô hàng thực tế nhập khẩu không thỏa mãn xuất xứ theo quy định thì không được coi là khác biệt nhỏ. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thm quyền, yêu cầu gửi văn bản, hồ sơ vụ việc kèm theo đề xuất để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời đ Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

14/02/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 01/04/2023

30/12/2022

Nghị định 126/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2027.

Hiệu lực 30/12/2022

14/11/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 01/01/2020

TOP
error: Content is protected !!