FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 142/TCHQ-GSQL
V/v điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam).
(Đ/c: Số 46 Đại lộ tự do, KCN Việt Nam – Singapore, P. Bình Hòa, TX. Thuận An. Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20171212 ngày 12/12/2017 của Công ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) về điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này. Trong đó, tại khoản 2 Điều 4 quy định hàng hóa Việt Nam phải nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Trong quá trình triển khai các quy định liên quan việc cho hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, Tổng cục Hải quan đã phát hiện một số Hải quan địa phương và một số doanh nghiệp thực hiện chưa đúng quy định; do vậy, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 2668a/GSQL-GQ4 ngày 30/10/2017 chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị hải quan thực hiện đúng quy định.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các điều kiện để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt được quy định tại các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 để thực hiện.

2. Đối với kiến nghị của Công ty nêu tại công văn số 20171212 dẫn trên: Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

14/02/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 01/04/2023

30/12/2022

Nghị định 126/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2027.

Hiệu lực 30/12/2022

14/11/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 01/01/2020

TOP
error: Content is protected !!