FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/XNKXXHH

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 

VĂN BẢN CHẤP THUẬN TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số 3826/2017/QĐ-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN;

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BCT ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN;

Xét hồ sơ đề nghị tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa kèm theo đơn đề nghị số SPC-BCT-TCNXX-20181123 ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Công ty TNHH Sài Gòn Precision;

Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương cấp Văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN cho thương nhân:

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN PRECISION

– Địa chỉ trụ sở chính: Lô 5, 6, 9, 11, 12, 13 Khu chế xuất Sài Gòn – Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

– Số điện thoại: (028) 3724 2466; Số fax: (028) 3724 0721

– Giấy chứng nhận đầu tư số: 4362173748 do Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 1994 (thay đổi lần thứ 12 ngày 12 tháng 10 năm 2018).

Được tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số27/2017/TT-BCT ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương.

– Mã số tự chứng nhận: 0006/TCNXXHH

– Các mặt hàng được tự chứng nhận xuất xứ: Theo danh mục đính kèm.

Thương nhân thực hiện việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ Công Thương ban hành thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN và Thông tư số 28/2015/TT-BCTngày 20 tháng 8 năm 2015 quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 27/2017/TT-BCTngày 06 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương.

Văn bản chấp thuận này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2019 đến ngày 14 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Hải quan;
– Phòng QLXNK khu vực Bình Dương;
– Lưu: VT, XXHH(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thanh Hải

14/02/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 01/04/2023

30/12/2022

Nghị định 126/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2027.

Hiệu lực 30/12/2022

14/11/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 01/01/2020

TOP
error: Content is protected !!