FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1888/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu D điện tử

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở kết quả Phiên họp chung giữa Tiểu ban Quy tắc xuất xứ (SC-AROO) và Nhóm làm việc kỹ thuật (TWG) liên quan đến C/O mẫu D điện tử tổ chức từ ngày 29-30/3/2018 tại Bangkok, Thailand, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Cơ quan có thẩm quyền của Malaysia đã rà soát và xác nhận lỗi kỹ thuật khi truyền thông tin C/O mẫu D điện tử ti cơ quan hải quan nước nhập khẩu tại các ô số 1 (Địa chỉ người xuất khẩu), Ô số 2 (Địa chỉ người nhập khẩu), Ô số 3 (Cảng dỡ hàng), Ô số 7 (Địa chỉ về thông tin bên thứ ba và mã HS), Ô số 8 (Không ghi tỷ lệ phần trăm khi khai báo RVC), Ô số 9 (Trị giá FOB), Ô số 10 (số hóa đơn thương mại và ngày cấp).

Theo đó, trường hợp C/O điện tử gặp sự cố/lỗi kỹ thuật nêu trên thì cơ quan hải quan tiếp nhận C/O bản giấy được cấp theo đúng quy định của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN để xem xét xử lý theo quy định.

2. Liên quan đến đơn vị tính đối với C/O mẫu D điện tử:

Các nước ASEAN thống nhất sử dụng đơn vị tính theo chuẩn UN/LOCODE (United Nations Code for Trade and Transport Locations) và tiêu chuẩn UNECE (The United Nation Economic Commission for Europe) đối với C/O mẫu D điện tử. (Ví dụ: Đối với mã H87 tại ô số 9 trên C/O là đơn vị tính “PIECE” (chiếc). Đối với các thông tin có nghĩa tương tự trên C/O như “PIECE”, “PCE”, “PCS”… được xem xét chấp nhn.

Do dung lượng Bảng mã đơn vị tính đối với C/O mẫu D điện tử lớn, Tổng cục Hải quan gửi Bảng mã này thông qua hòm thư điện tử C/O để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tra cứu và kiểm tra.

3. Về việc xác minh C/O điện tử:

Đối với các C/O điện tử cần tiến hành xác minh tính hợp lệ, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện trình tự, thủ tục xác minh hướng dẫn tại Quy trình kiểm tra, xác đnh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố in C/O điện tử từ hệ thống của hải quan; nêu rõ yêu cầu xác minh và gửi toàn bộ hồ sơ liên quan gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, 
GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

14/02/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 01/04/2023

30/12/2022

Nghị định 126/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2027.

Hiệu lực 30/12/2022

14/11/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 01/01/2020

TOP
error: Content is protected !!