FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 1909/TCHQ-TXNK
V/v thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994 quy định về đối xử tối huệ quốc;

Căn cứ Điều 2, Khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do;

Căn cứ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

Để thực hiện thống nhất việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ kể từ ngày 01/9/2016, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong khi chờ ý kiến của Chính phủ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại tự do thì áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

2. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu tại chỗ không thuộc đối tượng tại điểm 1 nêu trên, đáp ứng điều kiện xuất xứ Việt Nam hoặc từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát, đảm bảo thực hiện theo đúng hướng dẫn nêu trên./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

24/05/2019

Cục thuế xuất nhập khẩu - V/v xử lý thuế hàng nhập khẩu

Hiệu lực 24/05/2019

12/04/2019

Tổng Cục Hải quan - V/v triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc

Hiệu lực 12/04/2019

28/06/2018

Tổng cục hải quan - BAN HÀNH QUY TRÌNH MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 13/07/2018

TOP
error: Content is protected !!