FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

S1966/TCHQ-TXNK
V/v triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

– Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
– Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt (VCCB).
(Địa chỉ: 112-118 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Quận 1, TP.H Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 373/CV-NH TMCP Bản Việt ngày 28/3/2018 của Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt (VCCB) (dưới đây gọi là VCCB) về việc đề nghị cho phép VCCB mở rộng phạm vi nộp thuế Hải quan tại quầy & ký thỏa thuận hợp tác Hải quan 24/7. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng VCCB ký ngày 15/12/2015.

Căn cứ kết quả triển khai thí điểm của các Chi nhánh ngân hàng nêu trên tại 02 địa bàn thành phố: Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan đồng ý để VCCB được triển khai mở rộng thanh toán thu nộp thuế, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với cơ quan Hải quan trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 01/5/2018.

Tổng cục Hải quan đề nghị VCCB triển khai thanh toán thu nộp thuế, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử tại tất cả các chi nhánh của VCCB cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các Chi nhánh, điểm giao dịch của VCCB trên địa bàn, thực hiện theo đúng các quy định, trách nhiệm của mỗi bên được quy định trong Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Tổng cục Hải quan với VCCB.

Sau khi Tổng cục Hải quan và VCCB ký xong thỏa thuận hợp tác và hoàn thiện nâng cấp hệ thống kết nối trao đổi thông tin, Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo VCCB chính thức triển khai thêm phần thanh toán thu nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Trong quá trình thực hiện các đơn vị có vướng mắc, đề nghị liên hệ với đầu mối các bên để được hỗ trợ kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo để VCCB, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT & TKHQ (để thực hiện);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

24/05/2019

Cục thuế xuất nhập khẩu - V/v xử lý thuế hàng nhập khẩu

Hiệu lực 24/05/2019

03/04/2019

Tổng cục Hải quan - V/v thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Hiệu lực 03/04/2019

28/06/2018

Tổng cục hải quan - BAN HÀNH QUY TRÌNH MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 13/07/2018

TOP
error: Content is protected !!