FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 204/BCT-XNK
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 56/TT-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum.

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 56/2018/TT-BCT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 02 năm 2019.

Để triển khai có hiệu quả, kịp thời Thông tư số 56/2018/TT-BCT nêu trên, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới giáp Lào phối hợp triển khai các nội dung, cụ thể như sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới giáp Lào

a) Tổ chức triển khai thực hiện, quản lý hoạt động thương mại biên giới của thương nhân, cư dân biên giới trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 56/2018/TT-BCT và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; chỉ đạo, phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và điều tiết hàng hóa tại các cửa khẩu tránh xảy ra ách tắc trên địa bàn.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế thông báo thương nhân được công bố hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Lào với cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh cập nhật danh sách thương nhân đăng ký hoạt động thương mại biên giới lên Cng thông tin một cửa quốc gia.

c) Chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới trên địa bàn; thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Công Thương về hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới.

2. Đối với Sở Công Thương các tỉnh biên giới giáp Lào

a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định, thủ tục về hồ sơ đăng ký hoạt động thương mại biên giới của thương nhân theo quy định tại Thông tư số 56/2018/TT-BCT .

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 56/2018/TT-BCT bằng các hình thức phù hợp đến các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn.

c) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 56/2018/TT-BCT ; kịp thời phát hiện khó khăn, vưng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Tổng cục Hải quan;
– Sở Công Thương các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum.
– Các Vụ: PC, AP;
– Lưu: VT, TMQT, tungdh.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

26/12/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Hiệu lực 18/02/2019

TOP
error: Content is protected !!