FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2174/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O điện tử

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương, trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ lần thứ 29 (SC-AROO 29) thực thi Hip định ATIGA (C/O mu D) diễn ra từ ngày 11/3/2019-13/3/2019 tại Kuala Lumpur, Malaysia và công văn số 284/XNK-XXHH ngày 03/4/2019 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN như sau:

1. Từ ngày 01/04/2019, Brunei Darussalam kết nối hệ thống truyền nhận dữ liệu C/O điện tử thông qua hệ thống một cửa ASEAN. Theo đó, kể từ ngày 01/04/2019, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra tiếp nhận C/O mẫu D điện tử do Brunei cấp truyền qua hệ thống một cửa quốc gia. Việc kiểm tra thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 05/1/2018; công văn số 1888/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2018 và công văn s 5724/TCHQ-GSQL ngày 02/10/2018 của Tổng cục Hải quan.

2. Về việc cấp C/O điện tử và C/O giấy cho cùng một lô hàng nhập khẩu:

Các quy định và cam kết trong ASEAN không hạn chế việc cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu D bản giấy và bản điện tử cho cùng một lô hàng. Theo đó, trong trường hợp một lô hàng có cả C/O điện tử và C/O bản giấy, cơ quan hải quan căn cứ C/O điện tử để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt cho lô hàng. Trường hợp có sự khác biệt thông tin giữa C/O bản giấy và C/O bản điện tử, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiến hành xác minh theo quy định.

Trong trường hợp Hệ thống một cửa ASEAN (ASW) hoặc cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW) gặp sự c, cơ quan hải quan tiếp nhận C/O bản giy được cấp đúng quy định của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

3. Việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Xuân Thành;
– Bộ Công Thương (để ph/hợp);
– Văn phòng TC (để biết);

– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

14/02/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 01/04/2023

30/12/2022

Nghị định 126/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2027.

Hiệu lực 30/12/2022

14/11/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 01/01/2020

TOP
error: Content is protected !!