FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2259/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hà Nội

Trả lời công văn số 3128/HQHN-GSQL đề ngày 05/9/2017 của Cục Hải quan TP Hà Nội đối với vướng mắc liên quan đến C/O mẫu VJ số tham chiếu 170099745271701809, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Phụ lục 6 “Quy tắc thực hiện”, ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O mẫu AJ của Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 08/12/2008 thì: “Mã số HS ghi trên C/O của Nhật Bản ở cấp 6 số. Mã s HS ghi trên C/O của Việt Nam ở cấp 8 số. Mô tả hàng hóa trên C/O phải giống cơ bản với mô tả hàng hóa trên hóa đơn thương mại, và nếu có thể, giống cơ bản với mô tả hàng hóa ghi trong biểu thuế”.

Trên C/O th hiện tên hàng hóa là “American Denki” wiring device, trên hóa đơn thương mại thể hiện hàng hóa là “American Denki” wiring device” và chi tiết model của từng sản phẩm, mô tả hàng hóa này cũng được khai trên tờ khai hải quan với model tương ứng.

Do vậy, trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu cùng chủng loại với hàng hóa khai báo trên C/O, thì việc trên hóa đơn thương mại có thể hiện model riêng cho từng sản phẩm không làm ảnh hưởng đến việc xem xét tính hợp lệ của C/O.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

27/12/2017

CHÍNH PHỦ - BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN - NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2018 - 2023

Hiệu lực 01/01/2018

05/10/2017

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - Tổng cục Hải quan - V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc

Hiệu lực 05/10/2017

08/09/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG /CỤC XUẤT NHẬP KHẨU - V/v Vướng mắc C/O mẫu AJ có ngày khởi hành khác biệt

Hiệu lực 08/09/2017

TOP
error: Content is protected !!