FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2376/GSQL-GQ4
V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hà Nội

Liên quan đến vướng mắc của đơn vị nêu tại công văn số 3128/HQHN-GSQL đề ngày 05/9/2017 đã được Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời tại công văn số 2259/GSQL-GQ4 ngày 26/9/2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có sự điều chỉnh như sau:

Thay thế đoạn “Phụ lục 6 “Quy tắc thực hiện”, ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O mẫu AJ của Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 08/12/2008 thì: “Mã số HS ghi trên C/O của Nhật Bản ở cấp 6 số. Mã số HS ghi trên C/O của Việt Nam ở cấp 8 số. Mô tả hàng hóa trên C/O phải giống cơ bản với mô tả hàng hóa trên hóa đơn thương mại, và nếu có thể, giống cơ bản với mô tả hàng hóa ghi trong biểu thuế” thành Phụ lục 5 “Quy tắc thực hiện”, ban hành kèm theo Thông tư 10/2009/TT-BCT ngày 18/5/2009 của Bộ Công Thương để thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế thì: “Mã số HS phải được ghi tối thiểu ở cấp 6 số trên C/O và mô tả hàng hóa trên C/O phải giống cơ bản với mô tả hàng hóa trên hóa đơn thương mại và nếu có thể, giống cơ bản với mô tả hàng hóa ghi trong biểu thuế”.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

27/12/2017

CHÍNH PHỦ - BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN - NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2018 - 2023

Hiệu lực 01/01/2018

26/09/2017

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - Tổng cục Hải Quan - V/v vướng mắc C/O

Hiệu lực 26/09/2017

08/09/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG /CỤC XUẤT NHẬP KHẨU - V/v Vướng mắc C/O mẫu AJ có ngày khởi hành khác biệt

Hiệu lực 08/09/2017

TOP
error: Content is protected !!