FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 2389/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công thương

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 597/HQHN-GSQL ngày 4/3/2019 của Cục Hải quan Tp. Hà Nội về việc vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/102017 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối chiếu Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục hàng hóa nhóm 2) của Bộ Công Thương ban hành kèm Thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 thì Danh mục các sn phẩm dệt may tại Phụ lục 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 01 ngày 23/10/2017 (ban hành kèm Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/102017 của Bộ Công Thương) không thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2 nêu trên.

Ngày 07/01/2019 Bộ Công Thương có công văn số 98/BCT-KHCN hướng dẫn thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT , theo đó: “…kể từ ngày 01/01/2019 khi Thông tư số 21/2017/TT-BCT có hiệu lực thi hành, các sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục 1 của QCVN 01:2017/BCT ban hành kèm theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT (trừ các sản phẩm có mã HS 9619) thực hiện việc công bố hợp quy trước khi sản phẩm đó đưc đưa ra tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm dệt may không phải xuất trình kết quả kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư số21/2017/TT-BCT khi thực hiện thủ tục thông quan”.

Ngày 29/3/2019 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 765/QĐ-BCT về việc công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Trong đó Phụ lục 1.3 quy định Danh mục sản phẩm dệt may kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo. Điều 1 Quyết định này quy định: “Các tổ chức, cá nhân không phải nộp cho cơ quan hải quan chứng từ liên quan đến kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với sản phẩm, hàng hóa tại Phụ lục kèm theo Quyết định này để thông quan hàng hóa”.

Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hà Nội căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 98/BCT-KHCN, Quyết định số 765/QĐ-BCT dẫn trên và các văn bản hướng dẫn liên quan để thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
 Như trên:
– Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

27/06/2019

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU NHẬP

Hiệu lực 01/09/2019

TOP
error: Content is protected !!