FORGOT YOUR DETAILS?

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 2882/BVHTTDL-VP
V/v triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 4247/TCHQ-GSQL ngày 14/8/2012 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn một số nội dung vướng mắc tại Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh và Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Tiêu chí phát hành, lưu hành hợp pháp tại Việt Nam đối với các loại phim, các loại băng từ, đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa quang đã ghi nội dung, các sản phẩm công nghệ nghe nhìn khác đã ghi thông tin ở dạng chữ viết, âm thanh, hình ảnh tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL căn cứ vào tem, nhãn trên băng đĩa hoặc giấy phép phổ biến của cơ quan có thẩm quyền.

2. Văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao làm thủ tục nhập khẩu nhằm mục đích để chuyển giao ngay từ cửa khẩu thì làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP.

Văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao đã nhập khẩu văn hóa phẩm vào Việt Nam theo quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao (không phải xin giấy phép nhập khẩu), khi chuyển giao cho cá nhân, tổ chức trong nước thì cá nhân, tổ chức trong nước nhận văn hóa phẩm phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL.

3. Văn hóa phẩm là các bản ghi âm, ghi hình; các loại phim, băng từ, đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa quang đã ghi nội dung; các sản phẩm công nghệ nghe nhìn khác đã ghi thông tin ở dạng chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, không bao gồm các phần mềm tin học thông thường như đĩa cài đặt chương trình xử lý dữ liệu văn phòng, diệt virus, vận hành hệ thống.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phúc đáp nội dung trên để Tổng cục Hải quan được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Sở VHTTDL tỉnh/thành;
- Lưu: VT, VHP, LN(65)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

26/06/2009

Bộ Khoa học và Công nghệ - VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM”

Hiệu lực 10/08/2009

28/12/2012

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - QUY ĐỊNH LOẠI DI VẬT, CỔ VẬT KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NƯỚC NGOÀI

Hiệu lực 15/02/2013

29/07/2013

Chính phủ - VỀ KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Hiệu lực 01/10/2013

TOP
error: Content is protected !!