FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3376/TCHQ-KĐHQ
V/v Danh mục các mặt hàng chưa tiếp nhận Phân tích, kiểm định

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
– Cục Giám sát Quản lý về hải quan, Cục Thuế XNK, Cục Kiểm tra Sau thông quan, Cục Quản lý rủi ro, Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ thanh tra – Kiểm tra, Vụ Pháp chế.

Thực hiện chỉ thị số 723/CT-TCHQ ngày 30/1/2019 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thtrong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019 và Thông báo số 2034/TB-TCHQ ngày 8/4/2019 về kết luận giao ban trực tuyến công tác Quý 1, trong đó có nội dung: “Cục Kiểm định chỉ tiếp nhận phân tích/kiểm định trong trưng hp máy móc, thiết bị đủ khả năng thực hiện”. Tng cục Hải quan thông báo “Danh mục các mặt hàng chưtiếp nhận yêu cầu Phân tích/kiểm định dchưa đủ điều kiện thực hiện theo danh mục HS” tại các đơn vị Kiểm định như sau:

1. Than thuộc nhóm 27.01 đến 27.06.

2. Các mặt hàng của chương 26.

3. Các mặt hàng của chương 44.

4. Thép tròn có đường kính < 3mm.

Đối với các mặt hàng thuộc danh mục chưa tiếp nhận phân tích, kiểm định tại các đơn vị kiểm định hải quan, các đơn vị hải quan có thể gửi mẫu giám định tại các tổ chức giám định theo các quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c TCT Nguyễn Văn 
Cẩn (để b/c);
– Đ/c P.TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Đ/c P.TCT Nguy
n Dương Thái (để b/c);
– Cục Kiểm định Hải quan (để th/h);
– Lưu: VT, KĐHQ (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KĐHQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Bùi Tuấn Hải

TOP
error: Content is protected !!