FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3380/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vĩnh Hưng Vĩnh Phúc.
(Đ/c: Cụm KT-XH Tân Tiến, Tân Tiến, Vĩnh Tưởng, Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 001/CV-TCHQ ngày 15/10/2018 của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Vĩnh Phúc về vướng mắc C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ tại Điều 7 Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương quy định:

“Tổ chức cấp C/O tiến hành kiểm tra từng trường hợp xin cấp C/O mẫu E theo quy định của pháp luật nước mình để đảm bảo rằng:

1. Đơn đề nghị cấp C/O mẫu E và C/O mẫu E được khai đầy đủ phù hợp với yêu cầu được nêu tại mặt sau C/O, và được ký bởi người có thẩm quyền;

2. Xuất xứ của hàng hóa phù hợp với quy định của Phụ lục 1 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM;

3. Thông tin trên C/O mẫu E phù hợp với chứng từ nộp kèm.

4. Mô tả hàng hóa, s lượng và trọng lượng hàng hóa, ký hiệu và số kiện hàng, loại bao bì kê khai phù hợp với hàng hóa được xuất khẩu;

5. Nhiều mặt hàng có thể được kê khai trên cùng một C/O mẫu E phù hợp với luật pháp của Bên nhập khẩu, với điều kiện từng mặt hàng phải đáp ứng các quy định về xuất xứ đối với từng mặt hàng đó”.

Căn cứ quy định Phụ lục 3 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thì tại ô số 7 thể hiện số kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng và mã HS của nước nhập khẩu) và ô số 9 thể hiện trọng lượng cả bì của hàng hóa (hoặc số lượng khác) và giá trị FOB.

Căn cứ các quy định trên, việc các mặt hàng nhập khẩu có cùng tên gọi, mã số HS nhưng tại ô số 9 trên C/O mẫu E khai gộp chung về số lượng, trọng lượng của hàng hóa nhập khu là chưa phù hợp với quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

08/11/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 21/2019/TT-BCT Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ

Hiệu lực 23/12/2019

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE——— SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAMIndependence-Freedom-Happiness—————- No. 36/2010/TT-BCT Hanoi, November 15, 2010   CIRCULAR ON IMPLEMENTATION OF THE AMENDED RULE ON PROCEDURES FOR GRANT AND INSPECTION OF ORIGIN AND THE RULE SPECIFYING OF COMMODITIES ACCORDING TO

Hiệu lực

30/07/2019

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE - PRESCRIBING RULES OF ORIGIN IN THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Hiệu lực 12/09/2019

TOP
error: Content is protected !!