FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 3639/BTTTT-PC
V/v có ý kiến về nội dung vướng mắc trong công tác hải quan về xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 15446/BTC-TCHQ ngày 15/11/2011 của Bộ Tài chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến về nội dung vướng mắc liên quan đến công tác triển khai phối hợp kiểm tra văn hóa phẩm tại cửa khẩu theo Nghị định số 88/2002/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

1. Về hình thức của xuất bản phẩm: Đã được quy định tại Điều 4 Luật Xuất bản và Điều 2 Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/05/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản.

2. Về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu báo chí, xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh:

– Khoản 3 và 4 Điều 2 của Nghị định số 11/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/02/2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/05/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản đã quy định chi tiết việc cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh thay cho Nghị định số 88/2002/NĐ-CP. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành “Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009”, tại Điều 11 quy định về hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông); Điều 12 quy định việc thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh.

– Đối với báo chí đã được xuất bản ở Việt Nam mà không vi phạm các quy định cấm thì được xuất khẩu mà không cần giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước. Việc nhập khẩu báo chí nước ngoài vào Việt Nam không nhằm mục đích kinh doanh rất ít và được thực hiện qua các công ty xuất nhập khẩu báo chí có đủ điều kiện được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và danh mục nhập khẩu do Cục Báo chí cấp phép.

3. Về thẩm định nội dung

Khi cần giám định nội dung các xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh mà có hình thức quy định tại Điều 4 Luật Xuất bản, Điều 2 Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/05/2005 của Chính phủ, Cục Hải quan cấp tỉnh xác định rõ đối tượng (cơ quan, tổ chức) xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và căn cứ các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1, khoản 4 Điều 2 Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ và Điều 12 Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư 02/2010/TT-BTTTT để trưng cầu Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định nội dung.

Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi để Quý Bộ biết.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để b/c);

– Lưu VT, PC (1), ĐTD (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Quý Doãn

 

TOP
error: Content is protected !!