FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 365/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến nộp C/O đối với các tờ khai nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý nhập khẩu theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Về việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện như sau:

1. Thực hiện đúng quy định tại khoản 2, Điều 7 và điểm b, khoản 4, Điều 4, Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Đối với trường hợp nộp C/O để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt (C/O mẫu D, E, AK,…) nhưng C/O không được cấp đúng quy định về thể thức: Nếu cơ quan hải quan không có nghi ngờ về tiêu chí xuất xứ khai báo trên C/O (C/O được truyền qua hệ thống một cửa quốc gia hoặc C/O có thể kiểm tra được trên trang điện tử của cơ quan cấp hoặc C/O cấp bản giấy nhưng cơ quan hải quan không có nghi ngờ về tính hp pháp) thì báo cáo Tổng cục Hải quan tiến hành xác minh với cơquan có thẩm quyền để xác định hàng hóa có đủ điều kiện áp dụng mức thuế sut ưu đãi đặc biệt hay không. Trong thời gian chờ kết quả xác minh, hàng hóa được giải phóng/thông quan theo quy định.

3. Đối với trường hợp nộp C/O không nhằm áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, không có mẫu du, chữ ký hoặc quy định về thể thức để kiểm tra: yêu cầu thực hiện kiểm tra xác định xuất xứ theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BTC , trong đó tập trung kiểm tra các thông tin khai báo trên hồ sơ hải quan về hành trình lô hàng, thông tin về người xuất khẩu, người nhận thanh toán,… để xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

4. Trong trường hợp có căn cứ nghi ngờ về xuất xứ khai báo trên C/O, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 4 Thông tư số 38/2018/TT-BTC và báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn kịp thời.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Xuân Thà
nh;
– Văn Phòng TC;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

Phụ lục II

Hiệu lực 01/10/2015

10/01/2020

Bộ Tài Chính - Văn bản hợp nhất QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 10/01/2020

05/09/2019

BỘ TÀI CHÍNH - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 38/2018/TT-BTC NGÀY 20/4/2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 21/10/2019

TOP
error: Content is protected !!