FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 4020/TCHQ-GSQL
V/v Vướng mắc C/O mẫu AJ

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1735/HQHCM-GSQL ngày 30/6/2010 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đề nghị giải đáp vướng mắc về việc C/O mẫu AJ cấp cho lô hàng nhập khẩu từ Nhật Bản nhưng hoá đơn, bản kê chi tiết do nước thứ ba không phải là thành viên phát hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Điểm 4 Điều 3 Phụ lục 6 (Quy tắc thực hiện) Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 08/12/2008 của Bộ Công Thương về Quy chế cấp C/O mẫu AJ có quy định: “Trường hợp có hoá đơn của nước thứ ba, hoá đơn này phải được thể hiện trên C/O, cùng với những thông tin khác như tên và địa chỉ của người cấp hoá đơn”. Theo đó, C/O mẫu AJ được cấp trong trường hợp hoá đơn và bản kê chi tiết do nước thứ ba phát hành, đáp ứng quy định này thì cơ quan hải quan chấp nhận C/O cho lô hàng hưởng ưu đãi AJCEP.

2. Trường hợp hàng hoá được vận chuyển quá cảnh qua một hoặc nhiều nước thành viên hoặc không phải là thành viên, chứng từ cần thiết phải nộp cho cơ quan Hải quan (ngoài các chứng từ khác theo luật định) được quy định tại Điểm 3 Điều 3 Phụ lục 4 (Thủ tục cấp và kiểm tra C/O) của Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT trên.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

27/12/2017

CHÍNH PHỦ - BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN - NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2018 - 2023

Hiệu lực 01/01/2018

05/10/2017

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - Tổng cục Hải quan - V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc

Hiệu lực 05/10/2017

26/09/2017

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - Tổng cục Hải Quan - V/v vướng mắc C/O

Hiệu lực 26/09/2017

TOP
error: Content is protected !!