FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4095/GSQL-GQ4
V/v tại ô số 7 C/O không thể hiện mã số HS

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 2999/GSQL-GQ4 yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo tại ô số 7 của C/O không thể hiện mã số HS của hàng hóa nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2016

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố gửi hồ sơ liên quan (tờ khai, bản sao C/O, hóa đơn) về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 27/12/2018 để gửi cơ quan có thẩm quyền cấp C/O xác minh.

2. Đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 01/01/2013 đến 01/9/2015 và từ 01/01/2017 đến 24/9/2018 báo cáo và gửi kèm hồ sơ liên quan (tờ khai, bản sao C/O, hóa đơn) về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 1/3/2019 để gửi cơ quan có thẩm quyền cấp C/O xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT – Mai Xuân Thành (để b/c);

 Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

Phụ lục II

Hiệu lực 01/10/2015

10/01/2020

Bộ Tài Chính - Văn bản hợp nhất QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 10/01/2020

05/09/2019

BỘ TÀI CHÍNH - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 38/2018/TT-BTC NGÀY 20/4/2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 21/10/2019

TOP
error: Content is protected !!