FORGOT YOUR DETAILS?

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 4377/TXNK-CST
V/v xử lý thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái.
(Tầng 192/19 Thái Thịnh, P. Láng Hạ, Q. Đng Đa, TP. Hà Nội).

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 030519/PTCAT-CTXNK ngày 22/5/2019 của Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái đề nghị về việc xử lý thuế đối với các tờ khai nhập kinh doanh theo mã loại hình A11, A12 sau đó xuất kinh doanh theo mã loại hình B11. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội quy định người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. Điều kiện để hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu là hàng hóa khi tái xuất chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan. Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Về mã loại hình: Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan thì tờ khai khi nhập khẩu sử dụng mã loại hình A11, A12 khi tái xuất nguyên trạng sử dụng mã loại hình B13.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục đ được hướng dẫn thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ 
CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

03/04/2019

Tổng cục Hải quan - V/v thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Hiệu lực 03/04/2019

12/04/2019

Tổng Cục Hải quan - V/v triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc

Hiệu lực 12/04/2019

28/06/2018

Tổng cục hải quan - BAN HÀNH QUY TRÌNH MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 13/07/2018

TOP
error: Content is protected !!