FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4745/BYT-TB-CT
V/v: Hướng dẫn xác nhận các mặt hàng trang thiết bị y tế chưa có quy định tại biểu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2015

 

Kính gửi:

Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính
Doanh nghiệp nhập khẩu trang thiết bị y tế

 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Luột thuế giá trị gia tăng, Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi một số điều của các Luật về thuế và các nghị định của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn nhập khẩu trang thiết bị y tế;

Căn cứ Công văn số 8159/BTC-TCT ngây 18/6/2015 của Bộ Tài chính về việc thuế GTGT đối với thiết bị. dụng cụ, vật tư, hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế;

Chính sách thuế GTGT đối với các mặt hàng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng, vật tư hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế như sau:

1. Các mặt hàng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng trong y tế có tên cụ thể nêu tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, các mặt hàng thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo Giấy phép cùa Bộ Y té áp dụng mức thuế suất GTGT 5%. Trường hợp Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo Giấy phép của Bộ Y tế thì thực hiện theo Danh mục được sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật.

2. Vật tư hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế thực hiện theo quy định của Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thòng tư số 83/2014/TT-BTC .

3. Đối với trường hợp có các mặt hàng chưa được quy định cụ thể tại Biểu thuế, nếu cỏ yêu cầu xác nhận, đề nghị các đơn vị chuẩn bị hồ sơ xác nhận gồm:

– Đơn đề nghị xác nhận (theo mẫu tại Phụ lục I);

– Phiếu yêu cầu nghiệp vụ của Hải quan;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

– Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485 hoặc ISO 9001 hợp lệ và thời hạn còn hiệu lực của hàng, nước sản xuất đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu;

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm trang thiết bị y tế nhập khẩu (CFS – Certificate of Free Sale) tại nước sản xuất, hoặc chứng nhận cho phép lưu hành của tổ chức FDA – Mỹ, hoặc chứng chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu (CE Mark Certificate)

– Giấy ủy quyền;

– Bản mô tả sản phẩm (catalogue) trang thiết bị y tế nhập khẩu

– Tài liệu kỹ thuật mô tả sản phẩm theo mẫu tại phụ lục 4 của thông tư 24/2011/TT-BYT

– Hợp đồng với đơn vị sử dụng (nêu ít nhất tên 01 đơn vị sử dụng là các bệnh viện hoặc cơ sở y tế đã sử dụng mặt hàng đó hoặc mặt hàng tương đương trong thời gian gần đây).

Đơn vị có yêu cầu xác nhận lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 (Các tài liệu trên là bản sao có dấu và chữ ký xác nhận của đơn vị) và gửi về Bộ Y tế (Vụ trang thiết bị và công trình y tế) theo địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Bộ Y Tế sẽ xem xét, xác nhận cho đơn vị, văn bản xác nhận có giá trị chung cho các đơn vị nhập khẩu mặt hàng cùng chủng loại và được công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y Tế.

Trong trường hợp có phát sinh vướng mắc hoặc thuế GTGT áp dụng không thống nhất với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nước thì tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài Chính để được hướng dẫn thực hiện đồng nhất.

Bộ Y tế trân trọng thông báo để Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính, doanh nghiệp được biết và thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

07/12/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 44/2020/TT-BCT Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG

Hiệu lực 22/1/2021

16/06/2020

Tổng cục Hải quan - V/v thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế

Hiệu lực 16/06/2020

22/05/2020

Tổng cục Hải quan - V/v thuế GTGT đối với trang thiết bị Y tế

Hiệu lực 22/05/2020

TOP
error: Content is protected !!