FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 4943/TCHQ-GSQL
V/v nộp bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH HLP Việt Nam.
(Đ/c: 84/7/6a Đường 11, Khu phố 9, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM)

Phúc đáp công văn số 09/2018/CV ngày 14/6/2018 của Công ty liên quan đến quy định nộp bổ sung C/O, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính có nêu:

“Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.”

Về thời hạn “30 ngày” trong văn bản đã rất rõ ràng, Tổng cục Hải quan nhận thấy không cần phải hướng dẫn thêm.

Thực hiện công văn nêu trên, Tổng cục Hải quan áp dụng như sau: “30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan” được tính theo lịch.

2. Trường hợp ngày thứ 30 trong thời hạn “30 ngày” nêu tại công văn 13959/BTC-TCHQ trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ trong quá trình làm thủ tục hải quan, đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (để biết);
– Bộ Công Thương (để biết);
– Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
– PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

29/12/2023

Thông tư 44/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2018/TT-BCT ngày 03/4/2018 quy định về xuất xứ hàng hóa.

Hiệu lực 15/02/2024

31/05/2023

BỘ TÀI CHÍNH - QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 15/07/2023

10/02/2023

Công văn 571/TCHQ-GSQL năm 2023 về thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 10/02/2023

TOP
error: Content is protected !!