FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 541/XNK-CN

V/v tổ chức thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BCT

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực

 

          Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thươngquy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Cục Xuất nhập khẩu phân công việc tổ chức cấp Chứng thư xuất khẩu như sau:

          – Các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực quy định tại Phụ lục V Thông tư số 07/2019/TT-BCT chịu trách nhiệm tổ chức việc phê duyệt hồ sơ đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu (C/E) trên hệ thống điện tử của Bộ Công Thương (tại địa chỉ: http://www.ecosys.gov.vn), phân công xử lýcấp số, ký xác nhận Chứng thư xuất khẩu.

          – Hướng dẫn doanh nghiệp, duyệt hồ sơ qua hệ thống điện tử,cấpC/E và gửi trả C/E cho doanh nghiệp theo quy định.

          – Đăng tại các PhòngThông tư số 07/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương và quy trình đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô (đính kèm) để doanh nghiệp biết và thực hiện.

          Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai cấp C/E, đề nghị các Phòng liên hệ Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương (Phòng XNK hàng Công nghiệp – ĐT: 024 2220 5445 – Email: huongnth@moit.gov.vn)./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cục trưởng (để b/c);

– Văn phòng Cục;

– Lưu:VT, CN, linhltt.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hải

 

 

MỘT SỐ LƯU Ý

Cấp chứng thư xuất khẩu cho hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô

theo Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19 tháng 4 năm 2019

(Áp dụng cho các Phòng QL XNK KV)

 

 

 1. Cấp Chứng thư xuất khẩu (C/E) qua hệ thống điện tử http://www.ecosys.gov.vn, mục “Quản lý C/E”.
 2. Cấp C/E: Trong 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, chuyên viên xử lý cấp C/E thông báo trên hệ thống (HTĐT) kết quả xét duyệt hồ sơ.
 3. a) Trường hợp Cấp C/E:

– Thông báo qua HTĐT

– In C/E, ký, đóng dấu và trả C/E cho thương nhân qua bưu điện hoặc trả trực tiếp theo đăng ký trên HTĐT trong vòng02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo chấp nhận cấp C/E.

 1. b) Trường hợp từ chối cấp hoặc yêu cầu bổ sung C/E: Thông báo và nêu rõ lý do trên HTĐT.
 2. c) Lưu ý:

– Kiểm tra lượng hạn ngạch còn lại trước khi cấp C/E tại mục “Xem Hạn ngạch”.

– Thương nhân đã đăng ký cấp HNTQ chờ duyệt cấp và thương nhân được yêu cầu bổ sung hồ sơ được giữ lượng HNTQ đăng ký khi HNTQ chung còn đủ để cấp.

– Khi hồ sơ chờ duyệt cấp bị từ chối hoặc hồ sơ chờ bổ sung không được bổ sung trong trong 02 ngày làm việc kể từ khi thông báo, HTĐT sẽ tự động hủy lượng HNTQ đang giữ cho thương nhân và nhập lượng HNTQ đã giữ cho thương nhân vào lượng HNTQ chung.

– Thương nhân chỉ cần nộp hồ sơ qua HTĐT (không yêu cầu thương nhân nộp C/E có chữ ký tươi và dấu của thương nhân).

 1. Cấp số C/E

Việc cấp số C/E hoàn toàn tự động trên HTĐT theo nguyên tắc sau:

CE/VN-MX XX/YY/ZZZZZ

Trong đó,

CE/VN-MX: ký hiệu cố định

XX: là hai số cuối của năm,

YY: là mã phòng theo mã Phòng cấp C/O

ZZZZZ: là số nguyên, chạy từ 00001.

 

QUY TRÌNH

Đăng ký cấp chứng thư xuất khẩu cho hàng dệt may

 xuất khẩu sang Mê-hi-cô và đăng ký thông tin thương nhân

theo Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19 tháng 4 năm 2019

(Áp dụng cho các doanh nghiệp)

 

 

 1. ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG THƯ XUẤT KHẨU (C/E)

 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

– Doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống điện tử (HTĐT) theo tài khoản đã được cấp để xin Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O hoặc đăng ký tài khoản mới (trong trường hợp chưa có tài khoản) tại địa chỉ:

http://ecosys.gov.vn/Homepage/BusinessRegister.aspx

Bước 2: Lựa chọn mục “Xem hạn ngạch” để kiểm tra lượng hạn ngạch còn lại trước khi đăng ký cấp C/E.

Bước 3: Khai báo hồ sơ cấp Chứng thư xuất khẩu

– Doanh nghiệp lựa chọn mục “Khai báo C/E” để khai báo hồ sơ đăng ký cấp C/E.

– Lưu ý:

+ Tất cả thông tin phải khai báo bằng tiếng Anh hoặc chọn sẵn các thông tin có trên hệ thống.

+ Việc kê khai C/E theo hướng dẫn kê khai tại Phụ lục IV Thông tư số 07/2019/TT-BCT phục vụ việc cấp Chứng thư, giám sát thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo CPTPP.

+ Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo CPTPP từ nước xuất khẩu, các nội dung kê khai phải phù hợp và chính xác theo Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP và các chứng từ khác như vận đơn, hóa đơn thương mại…

– Hồ sơ đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu quy định tại Điều 8 Thông tư số 07/2019/TT-BCT.

Hồ sơ gồm:

 1. Khai báo và đính kèm các tài liệu sau:
 2. Đơn đăng ký Chứng thư xuất khẩu: đính kèm tại mục Registration form attached. attached (bản đính kèm phải có chữ ký và dấu của Công ty theo mẫu số 01 Phụ lục III Thông tư 07).
 3. Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan: đính kèm tại mục Export Declaration Number.
 4. Khai báo C/E: Doanh nghiệp khai đầy đủ các thông tin theo form mẫu trên hệ thống (tương đương mẫu số 03 Phụ lục III Thông tư 07):

– Name, Address of Exporter:

+ Exporter’sName: Khai tên của nhà xuất khẩu.

+ Address line 1, 2: Khai địa chỉ của nhà xuất khẩu.

– Name, Address of Importer or Consignee:

+ Importer (Consignee)’s name: Khai tên của nhà nhập khẩu hoặc nhận hàng.

+ Address line 1, 2: Khai địa chỉ của nhà nhập khẩu hoặc nhận hàng.

– Exporting Country/ Region:Lựa chọn nước xuất khẩu (có sẵn trên hệ thống).

– Means of Transport:

+ Transportation type:Lựa chọn phương tiện vận tải có sẵn trong hệ thống.

+ Place of Loading: Chọn các cảng trong nước (nước xuất khẩu) có sẵn trong hệ thống, có thể nhập thông tin cảng trong trường hợp hệ thống không có sẵn.

+ Place of Destination: Chọn các cảng đến hoặc nơi dỡ hàng cuối cùng (nước nhập khẩu) có sẵn trong hệ thống.

– Goods:

+ Marks, numbers and kind of packages; decription of goods (including HS number of Importing Country):

++) Exporting/Importing HS Code: Chọn Mã HS có sẵn trên hệ thống (Mã HS phải phù hợp với thông tin trên C/O mẫu CPTPP tương ứng đã được cấp hoặc dự kiến đăng ký cấp).

++) Goods description: Khai mô tả hàng hóa chi tiết (mô tả phải phù hợp với thông tin trên C/O mẫu CPTPP tương ứng đã được cấp hoặc dự kiến đăng ký cấp cấp).

++)Marks, numbers and kind of packages:Khaisố, ký hiệu, loại kiện hàng.

– Quantity of goods: Khai số lượng hàng hóa (chọn đơn vị tính là kg hoặc chiếc – có sẵn trên hệ thống).

– Description of the material on the Short Supply List of Products used in the manufacture of the good exported:

+ Đối với hàng hóa thuộc số thứ tự 1, 2, 3 theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 07: Chọn số thứ tự theo CPTPP của nguyên liệu trong Danh mục nguồn cung thiếu hụt được sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu (theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07 – có sẵn trên hệ thống) và khai báo mô tả nguyên liệu trong Danh mục nguồn cung thiếu hụt được sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu (chọn thông tin có sẵn trên hệ thống hoặc có thể nhập thông tin mô tả trong trường hợp hệ thống không có sẵn).

+ Đối với hàng hóa thuộc số thứ tự 4 theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 07: không phải khai báo và không chọn số thứ tự theo CPTPP của nguyên liệu trong Danh mục nguồn cung thiếu hụt.

           – Declaration place:Thông tin địa điểm khai báo C.E.

           – Đăng ký thương nhân: Lựa chọn hình thức nhận C/E. Trường hợp nhận qua bưu điện, thương nhân khai báo địa chỉ và điện thoại nhận.

Bước 4: Gửi duyệt hồ sơ đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu

– Thương nhân khai báo vào gửi đầy đủ dữ liệu cho hồ sơ đăng ký cấp C/E.

– Trong thời hạn 08 (tám) giờ làm việc kể từ khi gửi hồ sơ đăng ký trên HTĐT, hồ sơ của doanh nghiệp sẽ được chuyển trạng thái sang “đã duyệt điện tử” “yêu cầu bổ sung thông tin” hoặc “từ chối”.

– Trường hợp hồ sơ yêu cầu bổ sung thông tin, doanh nghiệp cần bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo hướng dẫn của Cơ quan cấp trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi thông báo; quá thời hạn trên hệ thống điện tử sẽ tự động hủy bỏ hồ sơ này.

*Lưu ý:

– Thương nhân đã đăng ký cấp HNTQ chờ duyệt cấp và thương nhân được yêu cầu bổ sung hồ sơ được giữ lượng HNTQ đăng ký khi HNTQ chung còn đủ để cấp.

– Khi hồ sơ chờ duyệt cấp bị từ chối hoặc hồ sơ chờ bổ sung không được bổ sung trong trong 02(hai) ngày làm việc kể từ khi thông báo qua HTĐT và email, HTĐT sẽ tự động hủy lượng HNTQ đang giữ cho thương nhân và nhập lượng HNTQ đã giữ này vào lượng HNTQ chung.

– Thương nhân đã hoàn tất khai báo và gửi duyệt hồ sơ đăng ký cấp C/E được HTĐT cấp số tự động.

– Thương nhân chỉ cần nộp hồ sơ qua HTĐT (không yêu cầu thương nhân nộp C/E đã khai hoàn chỉnh có chữ ký tươi và dấu của thương nhân).

Bước 5: Nhận Chứng thư xuất khẩu

– Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo “C/E đã duyệt điện tử” từ hệ thống, cơ quan cấp C/E sẽ trả C/E cho thương nhân trực tiếp hoặc qua bưu điện theo đăng ký của thương nhân trên HTĐT.

– Trường hợp nhận trực tiếp: Người đến nhận trực tiếp phải xuất trình Giấy giới thiệu/ ủy quyền của thương nhân được cấp C/E  và chứng minh thư

 

 1. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THƯƠNG NHÂN

 

 Tất cả thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP đều phải khai báo đăng ký thông tin thương nhân và chủ động cập nhật thông tin khi có thay đổi theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 07.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

– Doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống điện tử (HTĐT) theo tài khoản đã được cấp để xin Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O hoặc đăng ký tài khoản mới (trong trường hợp chưa có tài khoản) tại địa chỉ:

http://ecosys.gov.vn/Homepage/BusinessRegister.aspx

Bước 2: Lựa chọn mục “Đăng ký thông tin thương nhân”

Bước 3: Lựa chọn mục “Tạo mới” để khai báo.

 

 • THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai Thông tư 07, đề nghị liên hệ như sau:

 • Về Thông tư 07/2019/TT-BCT:

      Email: huongnth@moit.gov.vn

Điện thoại: (024) 2220 5445

 • Về C/O:

      Email: co@moit.gov.vn

      Điện thoại: (024) 2220 5444, (024) 22202468

 • Về hệ thống điện tử:

      Email: dvc-tmdt@moit.gov.vn

      Điện thoại: (024) 22205395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 825/CN

V/v tổ chức thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BCT

 

Hà Nội, ngày 14 tháng  6 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

 

          Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Cục Xuất nhập khẩu gửi đính kèm quy trình hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu.

Đề nghị quý Cục đăng tải trên hệ thống điện tử cấp Chứng thư xuất khẩu để doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cục trưởng (để báo cáo);

– Văn phòng Cục;

– Lưu: VT, CN, linhltt.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/03/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 06/2020/TT-BCT Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020     THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT

Hiệu lực 08/05/2020

22/01/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG - QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Hiệu lực 08/03/2019

22/03/2019

Tổng cục Hải quan - V/v thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019

Hiệu lực 22/03/2019

TOP
error: Content is protected !!