FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5724/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến thông tin thể hiện trên C/O mẫu D cấp điện tử được truyền qua hệ thống Một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Theo Tài liệu “Hướng dẫn thực hiện thông điệp điện tử và xử lý C/O mẫu D ATIGA điện tử” được quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn về cách hiểu đối với mục “Normal” và “Drawback” trên C.O mẫu D điện tử tại công văn số 620/GSQL-GQ4 ngày 06/3/2018.

Tuy nhiên, hiện tại các nước ASEAN chưa thống nhất về thể thức, cách đánh dấu trên 02 mục này. Theo đó, cơ quan hải quan không thực hiện từ chối C/O đối với các C/O mẫu D cấp điện tử không được đánh dấu/được đánh dấu tại 02 mục này. Sau khi các nước ASEAN thống nhất về cách thức triển khai, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể để thực hiện đúng cam kết.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
– Văn phòng;
– Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

14/02/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 01/04/2023

30/12/2022

Nghị định 126/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2027.

Hiệu lực 30/12/2022

14/11/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 01/01/2020

TOP
error: Content is protected !!